onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:06
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

4. Верховний Суд України
Суттєві зміни сталися в структурі та повноваженнях Верховно­го Суду України, який є найвищим судовим органом у системі су­дів загальної юрисдикції і має завдання здійснювати правосуддя та своєю діяльністю забезпечувати однакове застосування законо­давства усіма судами загальної юрисдикції. Зокрема, Верховний Суд України перевіряє у касаційному порядку рішення загальних судів у справах, віднесених до його підсудності процесуальним за­коном, переглядає всі інші справи у порядку повторної касації, які були розглянуті у касаційному порядку вищими спеціалізованими судами України. У випадках, передбачених законом, розглядає ін­ші справи, пов'язані з виключними обставинами (виявлення після касаційного розгляду справи неоднозначного застосування судами загальної юрисдикції одного і того ж положення закону, або його застосовано всупереч нормам Конституції України, або якщо у зв' язку з цим рішенням міжнародна судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнародних зобов'язань). Верховний Суд України є остаточною судовою інстанцією в усіх справах, віднесених до компетенції судів загальної юрисдикції. Відповідно до Конституції України Верховний Суд України має такі виключні повноваження, як надання висновку щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину та надання письмового подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я. Верховний Суд України має право звертатись до Конституційно­го Суду України щодо офіційного тлумачення Конституції та зако­нів України, а також у випадках виникнення у судів загальної юрис­дикції при здійсненні ними правосуддя сумнівів щодо конституцій-ності законів, інших правових актів — про відповідність їх Конституції України. Верховний Суд України виступає і як суд першої інстанції по ок­ремих категоріях справ, розгляд яких віднесено до юрисдикції най­вищого судового органу держави. Зокрема, Верховний Суд України розглядає справи за скаргами на рішення, дії та бездіяльність Цен­тральної виборчої комісії, а також заяви Центральної виборчої комі­сії про скасування реєстрації відповідної особи як кандидата у Пре­зиденти України, скарги на рішення державного органу України у справах релігії, прийняті щодо релігійних організацій та деякі інші. До складу Верховного Суду входять судді, які обираються Верхов­ною Радою України безстроково. Замість судових колегій у Верховному Суді України сформовані судові палати: у цивільних справах, у кримінальних справах, у гос­подарських справах та військова судова колегія. Передбачено також формування судової палати в адміністративних справах. Розгляд справ у касаційному порядку здійснюється у Верховному Суді Укра­їни судовими палатами або військовою колегією у складі не менше трьох суддів. Діяльність Верховного Суду України організовує його голова, який розподіляє обов'язки між своїми заступниками, організовує ро­боту президії та Пленуму, здійснює керівництво організаційним за­безпеченням діяльності Верховного Суду України, представляє сис­тему судів загальної юрисдикції у зносинах з іншими органами дер­жавної влади України, органами місцевого самоврядування, здійснює інші передбачені законом повноваження. Внутрішні організаційні питання вирішує президія Верховного Суду України, яка діє у складі голови, його заступників, голів судо­вих палат та суддів Верховного Суду України, які обираються Пле­нумом Верховного Суду України. У Верховному Суді України діє Пленум у складі усіх суддів Вер­ховного Суду. До складу Пленуму входять голови вищих спеціалі­зованих судів, їх перші заступники та голова Апеляційного суду України. Специфіка повноважень нинішнього складу Пленуму полягає в тому, що він не розглядає судових справ. Він вирішує питання, які визначені Конституцією України:
•   схвалює висновок щодо наявності чи відсутності в діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину та ухвалює подання до Верховної Ради України про неможливість виконання Президентом України своїх повно­важень за станом здоров'я;  
•   звертається до Конституційного Суду України з питань консти-туційності законів та інших правових актів, а також щодо офіцій­ного тлумачення Конституції та законів України. Крім того, він має право давати роз'яснення судам загальної юрисдикції з питань застосування законодавства, у разі необхіднос­ті визнавати нечинними відповідні роз'яснення вищих спеціалізова­них судів, якщо вони містять у собі протиріччя чинному законодавс­тву або ж не узгоджуються з роз'ясненнями Пленуму Верховного Су­ду України. Пленум наділений повноваженнями обирати суддів Верховного Суду України на адміністративні посади у Верховному Суді (голови, його заступників, голів судових палат та їх заступни­ків, секретаря Пленуму), виконувати інші повноваження, які перед­бачені законом. У роботі Пленуму Верховного Суду України беруть участь Голо­ва Вищої ради юстиції, Генеральний прокурор України, Міністр юс­тиції України. Пленум затверджує Регламент, який регулює порядок організації його роботи. При Верховному Суді України на громадських засадах діє науко­во-консультативна рада, яка утворюється з числа висококваліфіко­ваних фахівців у галузі права: вчених, суддів та інших працівників, які за характером діяльності пов'язані із застосуванням законодавс­тва. Основне завдання ради — сприяти зміцненню законності при здійсненні правосуддя. Вона, зокрема, вивчає питання, що виника­ють у судовій діяльності і на підставі вимог закону та наукового ана­лізу судової практики розробляє і подає Верховному Суду України рекомендації по проектах роз'яснень Пленуму Верховного Суду Ук­раїни; по проектах конституційних подань, які мають бути направ­лені Верховним Судом України, по проектах інструкцій, методичних листів, які розробляються Верховним Судом України, надає свої ре­комендації по вирішенню питань правового характеру, які виника­ють у судовій практиці. Верховний Суд України має офіційний друкований орган "Вісник Верховного Суду України" та публікує збірники "Рішення Верхов­ного Суду України", "Постанови Пленуму Верховного Суду Украї­ни" і видає книжкову серію "Бібліотека судді", яка охоплює добірки законодавства і судової практики, інші методичні матеріали для ви­користання у практичній роботі судді.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz