onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:47
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ        

Поняття і види юридичної діяльності.
Система юридичної діяльності.        

3.1. Поняття і види юридичної ДІЯЛЬНОСТІ
Перед тим як розглянути поняття юридичної діяльності, наведемо визначення поняття соціальної діяльності. Соціальна діяльність — це єдність теоретичного і матеріально-практичного процесів, які здійснюються соціальними суб'єктами з ме­тою цілеспрямованого використання та зміни навколишнього середо­вища в інтересах людей. Основними ознаками соціальної діяльності є такі:
•       єдність теоретичного процесу, який поєднує пізнання явищ, предметів і матеріально-практичних дій, спрямованих на вико­ристання вивчених предметів та явищ в інтересах людей;
•       соціальну діяльність здійснюють соціальні суб'єкти — індивіди або їх групи, наділені свідомістю та волею, здатні пізнавати і діяти;
•       об'єктом діяльності є навколишнє середовище, тобто різно­манітні матеріальні та нематеріальні явища й предмети, які ото­чують людину;  
•       зміст діяльності полягає в цілеспрямованому використанні та зміні навколишнього середовища соціальними суб'єктами, тоб­то це завжди свідома діяльність, спрямована на визначення цілей та засобів їх досягнення;
•       метою діяльності є задоволення матеріальних та духовних по­треб людей. Різноманіття потреб людей зумовлює різноманіття видів соціальної діяльності, до яких належить і юридична діяльність. Розглянемо ос­новні її ознаки:  
1.     Юридична діяльність — це єдність процесів пізнання юридич­них явищ та їх використання в інтересах людей.
2.     Вона здійснюється юристами, тобто професійно підготовленими спеціалістами, які знають право і вміють реалізовувати його.  
3.     Об'єктами юридичної діяльності є юридичні явища, тобто опо­середковані правом дії (дія і бездіяльність) людей та результати цих дій.  
4.     Суть юридичної діяльності полягає в діях юристів, спрямованих на досягнення певних юридичних цілей (вирішення юридичної справи, роз'яснення норми права адвокатом та ін.) з викорис­танням юридичних засобів, дотримуючись в установлених зако­ном випадках юридичної форми.
5.     Юридична діяльність призначена для розв'язання різних юри­дичних проблем. Отже, юридична діяльність — це вид соціальної діяльності, який здійснюють юристи з використанням юридичних засобів, дотримую­чись в установлених законом випадках юридичної форми з метою роз­в'язання різних юридичних проблем. Спочатку юридична діяльність не була самостійним видом діяль­ності. Першими "юристами" у багатьох країнах світу часто були жреці. Першими історично відомими світськими юристами були римські юристи. їх діяльність включала:  
•       відповіді на юридичні запитання приватних осіб;  
•       консультації і допомога при укладенні угод;
•       керування процесуальними діями сторін при вирішенні супере­чок у суді. Нині окрім названих дій велике значення в діяльності юристів має ведення юридичних справ. Юридична справа — це життєвий випадок, який існує у вигляді ок­ремої самостійної ситуації (наприклад, правопорушення, суперечка), яка потребує розгляду і вирішення відповідно до норм права компе­тентним органом. Існує два основних види юридичної діяльності: кримінальна і ци­вільна. Наведемо найважливіші дії, які реалізуються у процесі ведення юридичних справ.
1. Здійснення юридично важливих дій (допит свідка, винесення вироку, очна ставка та інші процесуальні дії).
2       . Написання юридичних документів з фіксацією юридично значу- щих дій.  
3       . Виступи в юридичних закладах, де формуються юридичні вимо- ги і заяви, потрібні у процесі розгляду юридичної справи. За інтелектуальним змістом юридична діяльність поділяється так:
•       пізнавально-пошукова — збирання повної інформації щодо юридичних явищ;  
•       реконструктивна — аналіз інформації, розробка версій, на­прямку розв'язання юридичної проблеми;
•       організаційна — упорядкування і координація дій суб'єктів при веденні юридичної справи;
•       реєстраційна — передавання отриманої інформації в письмовій правовій формі;  
•       комунікативна — спілкування юриста з іншими учасниками і суб'єктами юридичної справи у процесі її вирішення. За суб'єктами розрізняють діяльність судову, арбітражну, слідчу, прокурорську, адвокатську, нотаріальну, юридичне консультування. За цим же критерієм (тобто за суб'єктами діяльності) розрізняють ще такі види діяльності:
•       юридичну діяльність органів дізнання (міліція, митниця, пожеж­ний нагляд та ін.);
•       криміналістично-судову експертизу;
•       діяльність оперативно-пошукових органів (МВС, СБУ);  
•       діяльність органів виконання покарання. Залежно від норм права, які реалізуються, розрізняють такі види юридичної діяльності:
•       регулятивну, пов'язану з правомірною поведінкою суб'єкта права;  
•       правоохоронну, пов'язану з неправомірною поведінкою суб'єк­та права (із здійсненням правопорушення). Регулятивна діяльність поділяється на такі види:  
•       реєстраційно-засвідчувальну (видача посвідчення про право приватної власності на квартиру);
•       правонадільну (дозвіл органів нотаріату на право вступу у во­лодіння спадщиною). Правоохоронна діяльність поділяється на такі види:  
•    попередження правопорушень (здійснення міліцією профілакти­ки правопорушень);    
•       припинення правопорушення (здійснюється після початку пра­вопорушення), наприклад затримання за дрібне хуліганство;
•       розкриття правопорушень (знаходження правопорушників);
•       розслідування правопорушень (встановлення точних деталей злочину);
•       визначення судом чи іншими компетентними органами покаран­ня правопорушника;
•       виконання покарання. Юридична діяльність виконує в суспільстві певні функції, які роз­кривають її соціальне призначення та роль у суспільстві. Наведемо визначення цих функцій. Функції юридичної діяльності — це відносно відокремлені, од­норідні дії, спрямовані на певні сфери суспільного життя. Розрізня­ють дві групи функцій: загальносоціальні та спеціально юридичні. Розрізняють такі загальносоціальні функції юридичної діяльності:
•       економічну — забезпечує функціонування економічної системи;  
•       політичну — забезпечує функціонування політичної системи;
•       ідеолого-виховну — забезпечує збереження існуючих ідеоло­гічних цінностей. Спеціально юридичні функції юридичної діяльності поділяються на такі:
•       регулятивну — спрямована на регулювання правомірної пове­дінки громадян; розрізняють дві її підфункції: регістраційно-засвідчувальну і правонадільну;
•       правоохоронну — спрямована на запобігання правопорушень, їх розслідування, покарання винних; розрізняють три її під-функції: превентивну, правовідбудовчу, каральну. Наведемо сучасні тенденції розвитку юридичної освіти:  
•       спеціалізація юридичної діяльності — розподіл на окремі галузі права чи категорії справ;
•       інтеграція юридичної діяльності внаслідок ускладнення суспіль­ного життя, збільшення обсягу нормативно-правових актів.    
3.2. Система юридичної діяльності
Система юридичної діяльності має дві складові: зміст і форму. До змісту юридичної діяльності входять суб'єкти; учасники; об'єк­ти; юридичні дії та операції; засоби і способи їх здійснення; результати юридичних дій. 20 Суб'єктами юридичної діяльності є юристи, державні та недер­жавні об'єднання юристів, організації, які залежно від виду профе­сійної діяльності, розглядуваних питань мають згідно із законом певні права та обов'язки, професійні юридичні знання, вміння їх реалізувати. Учасники — це окремі особи або їх групи, які сприяють діяльності суб'єктів у процесі вирішення юридичних справ (свідки, експерти). Об'єкти — дії суб'єктів права, правові процеси, правові докумен­ти (правопорушення, суперечка про право). Юридичні дії — це зовнішні акти поведінки суб'єктів юридичної діяльності, які вдосконалюють правові явища. Операції — сукупність взаємопов'язаних дій, спрямованих на до­сягнення локальних цілей. Засоби юридичної діяльності — це явища, предмети явищ і дій, які забезпечують досягнення необхідного результату юридичної діяль­ності; юридичні докази, правові норми. Способи юридичної діяльності — це конкретні шляхи досягнення наміченого результату за допомогою конкретних засобів, обумовле­них юридичною справою. Вони можуть бути гласні та негласні, базу­ватись на наукових чи буденних знаннях, бути обов'язковими чи ба­жаними. Система певних засобів є юридичною технікою, а система спо­собів — юридичною тактикою. Результат юридичних дій — це підсумок відповідних операцій і дій, досягнутий за допомогою певних способів і засобів суб'єктами юридичної діяльності. Складовою системи юридичної діяльності є форма юридичної діяльності. Розрізняють дві групи таких форм:
•       внутрішню — порядок організації діяльності, який базується на послідовності юридичних процесів і процедур;  
•       зовнішню — засоби зовнішнього прояву юридичної діяльності у вигляді процесуальних документів, юридичних дій, усних ви­словлювань.

      Література  
1.     Карташов В. Н. Юридическая деятельность. — Саратов, 1969.  
2.     Юридична деонтологія. — Харків, 1993.

» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz