onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:54
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

КРИМІНАЛІСТИКА В СИСТЕМІ ЮРИДИЧНИХ НАУК

Юридична суть криміналістики зумовлена її загальними й окре­мими завданнями, предметом дослідження, особливостями засобів і методів розкриття злочинів, чіткою відповідністю її наукових реко­мендацій конституційним вимогам, нормам закону і тісним зв'язкам з науками кримінально-правового циклу. Згідно з прийнятою в наукознавстві класифікацією конкретні юри­дичні науки поділяють на галузеві, міжгалузеві та спеціальні. До ос­танніх належать кримінальна статистика, криміналістика, криміноло­гія та деякі інші галузі знань. Суть криміналістики як юридичної науки зумовлена історичним фактом її виникнення — відгалуженням від кри­мінально-процесуального права, розвитком і формуванням її предмета як самостійної галузі. Тепер вона має окремий предмет дослідження, власну методологію. Проте криміналістика тісно пов'язана з правови­ми та спеціальними юридичними науками. Юридична суть криміналі­стики зумовлена такими положеннями [2]:
•      предмет, об'єкти пізнання, засоби й методи, які розроблює кри­міналістика, перебувають у сфері правових знань;  
•     службова функція та завдання, які розв'язує криміналістика, належать до сфери діяльності правоохоронних органів, до пра­вових процесів розслідування, судового розгляду та покарання;
•    рекомендації, які розроблює криміналістика для практики, ба­зуються на законі й повністю додержуються букви закону; вони зумовлені потребами практики — зміцненням законності, поси­ленням боротьби зі злочинністю;  
•     криміналістика пов'язана з багатьма природничими науками, але ці зв'язки спрямовані переважно на створення науково-тех­нічних засобів і методів роботи з доказами. Основним живиль­ним джерелом криміналістики є право, тобто правові науки, слідча та судова практика. Криміналістична інформація стосовно події, що розслідується, відображається в різноманітних джерелах матеріального середови­ща. У відповідний спосіб матеріалізована, ця інформація може вико­ристовуватися в різних галузях права, насамперед кримінального, де вона набирає форми доказів або інформації, що має орієнтовний ха­рактер. У кримінально-процесуальному праві криміналістична ін­формація використовується для прийняття тактичних рішень. Отже, криміналістика тісно пов'язана з кримінальним і кримінально-проце­суальним, цивільним і адміністративним правом, теорією оператив-но-розшукової діяльності. Криміналістика розробляє методи й засоби здобування інформа­ції з матеріальних та ідеальних джерел. Для цього застосовуються знання з природознавчих і технічних наук — фізики, хімії, біології, анатомії, фізіології, психології, судової медицини та ін. Зародилася криміналістика в надрах кримінального процесу, тому на всьому шляху її розвитку простежується безпосередній зв'язок з кримінально-процесуальним правом. Процесуальний закон є формою реалізації криміналістичної техніки та слідчої тактики в методиці роз­слідування конкретних видів злочинів. Тому збирають і досліджують докази тільки згідно з КПК. Криміналістика, у свою чергу, також впливає на кримінальний процес. Розроблювані нею тактичні прийоми одержання інформації (наприклад, слідчий експеримент або перевірка показань на місці) часто стають основою для створення нових проце­суальних норм. Зв'язок криміналістики з кримінологією полягає в тому, що їх спіль­ним завданням є профілактика злочинів. Дані кримінології використо­вують для криміналістичної характеристики злочинів, а прийоми зби­рання профілактичної інформації застосовують у кримінології. Криміналістика тісно пов'язана також з оперативно-розшуковою діяльністю. Цей зв'язок виражений насамперед у прийомах, що ви­користовуються, засобах виявлення та збирання джерел доказової інформації, виявлення ознак злочину. Проте оперативно-розшукова діяльність вирізняється мобільністю, негласністю застосування тех­нічних засобів і тактичних прийомів, унаслідок чого збирають тільки орієнтовну інформацію, а не доказову. Для того щоб орієнтовна інформація набула статусу доказової, її потрібно доказати процесу­альними засобами. Під час виконання слідчих дій застосовують ба­гато оперативних технічних засобів.  
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz