onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:07
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СУБ'ЄКТИ ЖИТЛОВИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ЇХ ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ

1.  Громадяни України та інші фізичні особи як суб'єкти житлових правовідносин.
2.  Органи місцевого самоврядування.
3.  Органи виконавчої влади як суб'єкти житлових правовідносин, їх компетенція.  
4.  Підприємство, установа, організація як суб'єкт житлового права.
5.  Органи спеціальної компетенції.

Методичні рекомендації
1. Правове становище громадян України та інших фізичних осіб слід розглядати через наявність цивільної правоздатності та цивіль- ної дієздатності фізичної особи. При цьому варто зазначити, що суб'єктами житлового права, крім громадян України, є також іноземні громадяни, особи без громадянства. За законодавством України пра- во на житло мають усі фізичні особи незалежно від громадянства і постійного місця проживання. Але їхні права різні, оскільки лише громадяни мають право безоплатного отримання житла з державно- го чи комунального житлових фондів. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання житлово­го приміщення в будинках державного і громадського житлових фондів з настанням повноліття, але є випадки, коли це здійснюється раніше. Доцільно розглянути повноваження органів опіки та піклу­вання, мету та його завдання, структуру та систему органів опіки та піклування, їхні права та обов'язки.
2. Суб'єктом житлового права, стороною житлових правовідно- син можуть бути власники житлового фонду. З погляду житлового, цивільного та адміністративного законодавств сторонами житлових правовідносин, з одного боку, є уповноважена сторона, наділена владними повноваженнями, з другого — зацікавлений суб'єкт. Сто- роною, яка наділена владними повноваженнями, може бути: уповно- важений державний орган, громадянин-власник, юридична особа, підприємець, орган громадського об'єднання тощо. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самовряду­вання. Виконання своїх повноважень власник може доручити упов­новаженому ним органу, здатному самостійно виступати суб' єктом житлового права. Органи місцевого самоврядування, місцеві держ­адміністрації та їхні посадові особи наділені владними повноважен­нями. Основним документом, який визначає систему та гарантії місце­вого самоврядування в Україні, засади організації, діяльності, право­вого статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування у сфері житлового законодавства, є Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21 травня 1997 р. Тому саме згідно із законами та Житловим кодексом слід розглянути ком­петенцію сільських, селищних, міських рад, їхні функції, повноважен­ня. Окремо потрібно розглядати компетенцію районних у місті, об­ласних і районних рад. Компетенцію виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад слід розглядати з урахуванням положень статті 11 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Варто за­значити, що, виходячи з їх подвійного підпорядкування, ці органи є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здій­снення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — та­кож підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
3.  Структуру, компетенцію, повноваження обласних, районних, міських державних адміністрацій необхідно розглянути згідно із За­коном України "Про місцеві державні адміністрації" від 9 квітня 1999 р. Повноваження місцевих державних адміністрацій слід розгля­дати на прикладі Київської міської ради з урахуванням положень Закону України "Про столицю України — місто-герой Київ".
4.  Підприємство, установа, організація можуть виступати суб'єк­том житлового права як юридичні особи, але тільки у певних випад­ках, зокрема коли вони володіють і надають житловий фонд своїм працівникам, виступають замовниками житлового будівництва, при наданні, розподілі житла тощо. Окремо необхідно розглянути повно­важення колективних власників майна — підприємств, кооперативів, їхніх трудових колективів, які теж виступають суб'єктами житлово­го права і мають свої повноваження. Повноваження профспілок та їхніх об'єднань щодо забезпечення житлових прав громадян слід розглядати з урахуванням положень ст. 32 Закону України "Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності" № 1045-ХІУ від 15 вересня 1999 р. Окремо визначити пов­новаження профспілок, їхніх об' єднань у житловій сфері при укла­денні колективного трудового договору, при здійсненні контролю за розподілом житла.
5. Спочатку потрібно визначити, що центральним органом вико­навчої влади, покликаним реалізувати державну політику у сфері жит­ла, є Кабінет Міністрів України і виокремити його повноваження. Для визначення повноважень спеціального уповноваженого органу слід звернутися до ч.1 Указу Президента України від 16 березня 2001 р. "Про реорганізацію Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України", яким створено спеціалізований Держав­ний комітет України з питань житлово-комунального господарства і розглянути його основні завдання, оскільки саме на цей орган покла­дено повноваження з проведення державної житлової політики. Далі увага має бути приділена органам спеціальної компетенції, державним контрольним і наглядовим органам.
Завдання до теми 2


Задача № 1. Громадянка Мальцева в інтересах підопічного пода­ла державній адміністрації району вимогу про зобов' язання надати йому позачергово житлове приміщення, посилаючись на те, що після смерті батьків він був поміщений до дитячого будинку, з якого вона невдовзі його забрала. Юрист місцевої держадміністрації повідомив, що Мальцева вправі оселити підопічного в квартирі, наймачем якої вона є.

Контрольні питання

1.   Назвіть суб'єктів житлового права.
2.    Які державні органи уповноважені розглядати спори в жит­ловій сфері і чи належать вони до суб'єктів житлового права?  
3.    Чи має право Мальцева відповідно до норм ЖК вимагати за­безпечення житлом підопічного?  
4.    Чи є Мальцева суб' єктом житлового права відповідно до умов задачі?


Задача № 2. Державна адміністрація м. Василькова подала до су­ду позов на громадянина Беркуна про визнання ордера недійсним і виселення з будинку, побудованому Васильківським машинобудів­ним заводом, посилаючись на те, що квартиру надано йому безпід­ставно. Заперечуючи проти позову, Беркун зазначав, що квартиру надано йому як висококваліфікованому спеціалістові відповідно до Житло­вого кодексу України за рішенням адміністрації підприємства, проф­спілкового комітету та за згодою трудового колективу. Власник бу­динку вважає, що квартиру надано правомірно, і не ставить питання про визнання ордера недійсним.

Контрольні питання

1.  Які повноваження має місцева держадміністрація і яким норма­тивним документом це передбачено?  
2.  Які державні органи здійснюють повноваження в житловій сфері в селі, селищі?
3.  Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства в житловій сфері?
4.  Виходячи із зазначеної ситуації, назвіть суб'єктів житлового пра­ва та їхні повноваження.
5.  Чи правомірні вимоги державної адміністрації?


Задача № 3. Громадянка Росії Никитюк із сім'єю з 3 осіб (вона, чоловік та їхня дитина) прибули 1997 р. до Києва з Росії. У Києві в трикімнатній квартирі з сім' єю з 4 осіб мешкала мати громадянки Никитюк. Бажаючи придбати у Києві квартиру для своєї сім'ї, Ники­тюк зареєструвала місце проживання своєї сім'ї у цьому житловому приміщенні, хоча по приїзді вони мешкали на іншій житловій площі на умовах піднайму. У зв'язку із суперечками, що виникли між доч­кою та матір'ю, 2000 р. громадянка Никитюк подала позов про все­лення до трикімнатної квартири та визнання за її сім'єю права на проживання в окремій ізольованій кімнаті.  

Контрольні питання

1.  Чи збігаються поняття "місце прописки" і "місце проживання"?
2.  Чи однакові права в житловій сфері мають громадяни України та громадяни інших держав?
3.  Чи має право гр. Никитюк вселитися на житлову площу своєї ма­тері і за яких обставин?


Задача № 4. Громадянин Жуков подав заяву про укладення окре­мого договору найму житлового приміщення і визнання наймачем його та його сина. Державна адміністрація відмовила у задоволенні заяви, пославшись на відсутність у сина постійного місця роботи, що ускладнить у зв' язку з цим оплату житла, і те, що у двокімнатній квартирі одна кімната прохідна і її не можна виділити в натурі.  

Контрольні питання

1.  Які права та обов' язки мають наймачі державного житлового фонду?
2.  Чи відрізняються вони від прав та обов' язків наймачів приватно­го житлового фонду?
3.  Чи правильною є відмова в зміні договору найму?  


Задача № 5. Громадянин Борщенко та його дочка подали позов до державної адміністрації району про зміну договору найму житло­вого приміщення. Вони зазначили, що в двокімнатній квартирі за ок­ремими договорами найму вони займають кожен по ізольованій кім­наті, і хоча проживають однією сім'єю і ведуть спільне господарство, адміністрація відмовила в об'єднанні договорів, виходячи з того, що окремі договори найму було укладено за бажанням наймачів два ро­ки тому, коли дочка зареєструвала шлюб, і що об'єднання цих дого­ворів дасть змогу дочці Борщенка користуватися в разі вибуття її батька на інше місце проживання всією квартирою і згодом привати­зувати.  

Контрольні питання

1.   Чи належить батько до суб'єктів спору?
2.   Чи правомірно діяла адміністрація району?  
3.   В якому порядку розв'язується спір?


Задача № 6. У липні 1997 р. Григоренко звернувся до суду з позо­вом до Шарова і третьої особи — паспортного відділу Дніпровсько­го району м. Києва — про усунення перешкод у користуванні кварти­рою і виселення. У заяві позивач зазначав, що на підставі договору купівлі-продажу від 22 квітня 1997 р. він є власником квартири, яка належала матері відповідача. Посилаючись на те, що Шаров зали­шається прописаним і мешкає в зазначеній квартирі, чим перешкод­жає йому як власникові володіти й користуватися нею, Григоренко просив виселити відповідача з квартири й зобов'язати останнього не чинити йому перешкод у здійсненні права власності на неї. Водночас він просив зобов'язати паспортний відділ Дніпровського району м. Києва виписати відповідача з квартири.  

Контрольні питання

1.  Що таке "третя особа" та чи є вона суб'єктом житлового права?
2.  Які гарантії житлових прав громадян визначено Житловим ко­дексом, чи порушено їх у цьому випадку?
3.  Як розв'язати спір?

» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz