onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:04
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

1.   Право громадян на приватизацію державного житлового фонду.
2.   Механізм приватизації об'єктів державного житлового фонду.
3.   Приватизація житла в будинку, що потребує капітального ремонту.
4.   Правові питання приватизації громадського житлового фонду.
5.   Приватизація допоміжних приміщень житлового будинку.
6.   Реприватизація житла.

Методичні рекомендації
1. При розгляді першого питання слід зазначити, що приватизація державного житлового фонду має за мету створення умов для здій­снення права громадян на вільний вибір способу задоволення їхніх потреб у житлі, залучення значної кількості громадян до участі в от­риманні і збереженні наявного житла та формування ринкових відно­син у цій сфері. Ст. 65-1 Житлового кодексу закріплює право наймачів житлових приміщень у будинках державного чи громадського житлових фон­дів, за згодою всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з ними, оформлювати займані ними приміщення у власність. При цьо­му законом встановлено два шляхи придбання у власність житлової площі наймачем: приватизація і викуп. Необхідно визначити поняття приватизації державного житлово­го фонду відповідно до Закону України "Про приватизацію держав­ного житлового фонду" і Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян (затверджене наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 56 від 15 вересня 1992 р.). Можна порушити питання, які потребують до­даткового законодавчого врегулювання: оподаткування нерухомого майна громадян, розмір плати за земельні ділянки, на яких розташо­вано будинки, за користування прибудинковою територією; надання дотацій на його утримання, повернення у разі необхідності привати­зованої квартири колишньому власникові тощо.
2. При розгляді механізму приватизації об' єктів державного жит- лового фонду слід зазначити, що він визначений постановою Кабінету Міністрів України № 572 від 08 жовтня 1992 р. "Про механізм вве- дення в дію Закону України "Про приватизацію державного житло- вого фонду". Розглядаючи механізм приватизації державного житлового фонду, необхідно зазначити, що нині розробляється проект нового Житлового кодексу України, який регулюватиме всі питання з утримання приватизованого і неприватизованого житла. Оскільки приватизація як процес передачі державного майна у власність інших осіб поширюється тільки на об' єкти державного житлового фонду, то необхідно звернути увагу на перелік об' єктів приватизації та перелік об'єктів, заборонених для приватизації. До того ж потрібно визначити, що до введення в дію Закону "Про приватизацію державного житлового фонду" коло суб'єктів прива­тизації квартир (будинків) державного житлового фонду з викорис­танням житлових чеків обмежується громадянами України, що по­стійно проживають у цих квартирах (будинках) або перебували на обліку і потребують поліпшення житлових умов. Особливу увагу слід звернути на термін приватизації, оскільки на сьогодні безоплатна приватизація державного житлового фонду є процесом тимчасовим, і відповідно до Постанови Верховної Ради України № 2160-Ш від 21 грудня 2000 р. "Про продовження терміну використання житлових чеків для приватизації державного житлово­го фонду" безоплатна приватизація державного житлового фонду з використанням житлових чеків здійснюється лише до 31 грудня 2006 р. Однак це правило не поширюється на безстрокову приватиза­цію — викуп державного житла за гроші. Отже доцільно розглянути правову природу приватизаційних па­перів, зазначивши, що безоплатна приватизація може здійснюватися шляхом:
1) безоплатної передачі житла в межах номінальної вартості житлового чека; 
2) продажу надлишків житлової площі, що переви­щує межі санітарної норми з частковою доплатою грошима. Оскільки квартира (будинок) може належати за правом спільної власності двом або кільком особам, слід звернутися до норм Цивіль­ного кодексу для з'ясування порядку користування приватизованим житловим будинком (квартирою).
3. При розгляді питання приватизації житла в будинку, що потребує капітального ремонту, потрібно зазначити, що відповідно до ст. 2 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" приватизації не підлягають квартири (будинки), в яких не­можливо забезпечити безпечне проживання. Приватизація квартир у будинках, які увійшли до плану реконструкції поточного року, здій­снюється після її проведення власником будинку. Але наймачі, які проживали у квартирах до початку реконструкції, мають пріоритет­не право на приватизацію цих квартир. Хоча замість надання житло­вого приміщення на час проведення ремонту наймачеві та членам його сім'ї може бути надане у постійне користування інше упорядко­ване помешкання. Тож для з'ясування правових можливостей для приватизації зай­маного житла в будинках старої забудови слід детально розглянути та проаналізувати такі поняття, як ремонт, капітальний ремонт, ре­конструкція та порядок введення будинку, що потребує ремонту, до планів реконструкції.
4. Коли йдеться про приватизацію державного майна, не можна ви­користовувати термін "приватизація" для громадського чи кооператив­ного житлового фонду. Для цих правовідносин слід застосовувати тер­міни: "паювання", "відчуження", "продаж житлових приміщень". Оскільки під приватизацією розуміють передачу державного жит­лового фонду в приватну власність, можна звернути увагу на те, що долю громадського житлового фонду визначають самі власники житлових приміщень. Вони, зокрема, вирішують питання про про­даж наймачеві житлового приміщення, у зв'язку з чим той не вправі вимагати покладення на власника обов'язку по відчуженню кварти­ри (будинку). На підтвердження потрібно зазначити, що дія Закону " Про приватизацію державного житлового фонду" поширюється лише на житловий фонд, що перебуває у державній власності. А суб­'єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, коопе­ративи, акціонерні товариства, господарські товариства, госпо­дарські об'єднання, професійні спілки, політичні партії та інші гро­мадські об'єднання, релігійні та інші організації, що є юридичними особами. Право колективної власності здійснюється вищими органами уп­равління власника (загальними зборами, конференціями, з'їздами, іншими органами відповідно до статуту). Такий власник на свій роз­суд визначає, як йому приватизувати житловий фонд — безоплатно чи за плату шляхом укладення договору купівлі-продажу майна. Жо­ден державний орган не має права втручатися в дії колективного власника. Тому вказані органи не завжди ухвалюють рішення про безоплатну приватизацію квартири (будинку) тими, хто в них меш­кає, і, навпаки, намагаються продавати за гроші колективне житло. Умови і порядок передачі житла у власність визначаються органами управління громадських організацій. Можна звернути увагу на те, що механізм приватизації громадського житлового фонду відсутній, тому приватизація громадського житлового фонду має полягати у передачі його на баланс відповідної ради згідно із Законом України " Про приватизацію державного житлового фонду". На закінчення варто навести приклад державного регулювання приватизації службового житлового фонду і вказати, що згідно з По­становою Кабінету Міністрів України від 11 липня 1992 р. "Про змі­ну та визнання таким, що утратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань надання житлових приміщень у будинках радгоспів", квартири (будинки) радгоспів втратили статус службових і привати­зуються на умовах і в порядку, визначених Законом України "Про приватизацію державного житлового фонду" та нормативними акта­ми, що регулюють відносини, пов'язані з приватизацією житла.
5. Відповідно до п. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень будинку (які пере- даються безоплатно і окремо приватизації не підлягають), технічно- го обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будин- ку і прибудинкової території відповідно до своєї частки у майні бу- динку. Тому можна звернути увагу на те, що порядок оформлення права власності на допоміжні приміщення згідно із зазначеною вище статтею відсутні. Багатоквартирний житловий будинок є спільною частковою власністю громадян — власників приватизованих квартир і відповід­ного державного органу, який виконує повноваження власника що­до об'єктів права комунальної власності, за умови, що не всі кварти­ри у будинку приватизовано. Тож потрібно згадати ст. 355-372 Ци­вільного кодексу, які визначають порядок здійснення житлових прав при спільній власності.  
6. При розгляді питання реприватизації житла слід зазначити, що Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" не передбачає правових підстав для реприватизації житла — тобто зво- ротної передачі приватного житла до державного житлового фонду, проте законодавство передбачає такі випадки позбавлення права власності, як вилучення майна у власника при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника та за обставин надзвичайного характеру. Майно в інтересах суспільства за рішенням органів дер­жавної влади може бути вилучено оплатно (реквізовано) або безоп­латно (конфісковано) у випадках, встановлених Кримінальним та Цивільним кодексами України. Необхідно також додати, що порядок передачі громадянами, кот­рі виявили бажання одержати житло у державному житловому фонді, належного їм на праві приватної власності будинку (квартири і кім­нати в квартирі) органові, який здійснює поліпшення їхніх житлових умов, що за змістом є також реприватизацією житла, регулюється наказом Держжитлокомунгоспу України № 24 від 01 червня 1995 р. "Тимчасове положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває в їхній приватній власності, органу, який здійснює пол­іпшення житлових умов". При цьому у громадян виникає право на повторну приватизацію.
Завдання до теми 7

Задача № 1. Громадянин Шкідченко з 1980 р. є наймачем одно­кімнатної квартири у відомчому будинку. Загальна площа квартири 40 кв. м. Шкідченко, маючи намір приватизувати займане житло, звернувся до працівників юридичної консультації з проханням дати відповідь на запитання.  
Контрольні питання  
1.  Чи має він право на приватизацію займаного житла? Якщо так, то в якому порядку він може це здійснити?  
2.  До якого органу і які документи необхідно подати для здійснення приватизації? 3.  Який строк підготовки та оформлення документів про приватиза­цію?  
4.  З якого моменту переходить право власності на житло та які до­кументи підтверджуватимуть це право?
5.  Чи зміниться порядок утримання приватизованого житла?
6.  Які правові наслідки настають, якщо в квартирі прописані інші члени сім'ї, котрі не дають згоди на приватизацію житла?
7.  Чи повинен він сплачувати гроші за приватизацію? Дати розгорнуті відповіді на ці запитання.  

Задача № 2. Сім'я Біленків у складі чотирьох осіб — чоловіка, дружини, їхнього сина з дружиною мешкає в трикімнатній квартирі державного житлового фонду загальною площею 62 кв. м. Син про­ходить альтернативну військову службу. Чоловік бажає приватизу­вати квартиру.
Контрольні питання  
1.  Роз'ясніть порядок приватизації цієї квартири. 2.  Хто буде власником приватизованої квартири?  
3.  Чи зміняться порядок і умови приватизації, якщо у сина й невіст­ки наймача народилася дитина, котру прописали у цій квартирі?
4.  Чи можлива приватизація, якщо не всі члени сім'ї бажають прива­тизувати квартиру?  
5.  Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що будинок вклю­чений до плану реконструкції?  

Задача № 3. Сім'я Зеленюків, яка складається з чоловіка, дружи­ни, сина 12 років і дочки 6 років, займає двокімнатну квартиру жит­ловою площею 24 кв. м. 1998 р. сім'ю було взято за місцем проживан­ня на квартирний облік для отримання трикімнатної квартири. У травні 2000 р. Зеленюки приватизували займану ними квартиру. У серпні 2003 р. їм була надана однокімнатна квартира площею 18 кв. м. Зеленюк відмовився від отримання цієї квартири і звернув­ся зі скаргою до Київської міської держадміністрації щодо надання їм трикімнатної квартири.
Контрольні питання
1.  Чи правомірні вимоги Зеленюка?
2.  В якому порядку має бути вирішено цей спір?
3.  Яке рішення необхідно ухвалити?  

Задача № 4. Валентина народилася через місяць після привати­зації батьками квартири. Батько через три місяці після розлучення вирішив продати свою частку, але нотаріус відмовився посвідчити договір на купівлю-продаж частини квартири.
Контрольні питання
1.  Чи є Валентина співвласницею квартири?  
2.  Чи мають право батьки відчужувати належну їм квартиру і в яко­му порядку?
3.  Які особливості регулювання відносин батьків і неповнолітніх ді­тей в житловій сфері? Висловіть свою позицію щодо рішення нотаріуса.  

Задача № 5. У вересні 2001 р. квартирне управління Київської мі­ської державної адміністрації звернулось з позовом про виселення сім'ї Калини у складі чотирьох осіб з квартири по вул. Пушкінській, де вони займають дві кімнати площею 40,3 кв. м, у трикімнатну квар­тиру житловою площею 41,8 кв. м на Троєщині. В обґрунтуванні по­зову було зазначено, що житловий будинок підлягає комплексному капітальному ремонту. У зустрічному позові громадянка Калина виявила бажання при­ватизувати займану нею квартиру, оскільки раніше Старокиївська райдержадміністрація відмовила в цьому, зазначивши, що будинок включено до планів ремонту ще 1989 р.
Контрольні питання
1.  Чи може Калина здійснити приватизацію зазначеної квартири?  
2.  Які документи необхідні для проведення ремонту?
3.  Як співвідносяться поняття: "ремонт", "капітальний ремонт", " реконструкція", " переобладнання", "перепланування"? 4.  Яке рішення має ухвалити суд?  

Задача №» 6. У квітні 2002 р. громадянин Бондаренко звернувся до місцевих органів про приватизацію житла, яке він з дружиною зай­має. Позивач зазначав, що з вересня 1995 р. працював на підприємст­ві, у зв'язку з чим йому було надано двокімнатну квартиру загаль­ною площею 50 кв. м, яку він приватизував разом із сім'єю у складі 5 осіб. Приватизовану квартиру Бондаренко залишив дочці з сім'єю. У січні 2002 р. він отримав нове житло в будинку державного жит­лового фонду. Посилаючись на те, що вони з дружиною не викорис­тали повністю свої житлові чеки, він має намір приватизувати нове житлове приміщення, де мешкає. Місцевий орган приватизації відмо­вив йому, посилаючись на те, що приватизація здійснюється лише один раз.
Контрольні питання  
1.  Чи має право на приватизацію житла Бондаренко і в якій частині?
2.  Хто буде власником житла?  
3.  Як розв'язати справу?

Задача № 7. У квітні 1995 р. громадянин Лисиця звернувся до суду з позовом відгодівельному радгоспу "Лубенський" про прива­тизацію житла, яке вони займають. Позивач зазначав, що з вересня 1992 р. він працював у цьому господарстві, у зв'язку з чим йому було 64 надано двокімнатну квартиру, яка належить радгоспу. Лисиця при­пинив трудові відносини з радгоспом, оскільки є інвалідом II групи. Посилаючись на те, що він має намір приватизувати житло, в якому мешкає, а відповідач незаконно відмовив у цьому, позивач просив за­довольнити його вимоги про усунення перешкод у приватизації квартири.
Контрольні питання
1.  Чи підлягає службове житло приватизації?  
2.  Які об'єкти житлового фонду можуть бути приватизовані, а які ні?
3.  Як розв'язати справу?

Задача №» 8. Громадянин Вітренко заборгував платню за користу­вання трикімнатною квартирою та побутові послуги на суму 7 тис. грн. Водночас, маючи намір приватизувати займане житло, він звер­нувся до органів приватизації, але йому було відмовлено в реалізації його права. Громадянин Вітренко за роз'ясненням звернувся до адво­ката.  
Контрольні питання
1.  Чи законною є відмова у приватизації?  
2.  Чи може громадянин Вітренко приватизувати займане ним житло і яким чином?
3.  Які строки приватизації передбачено чинним законодавством?
» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz