onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 16:02
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Арбітражного процесуального кодексу України (витяг) Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Арбітражного процесуального кодексу України (Відо­мості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) такі зміни:
1.  Назву Кодексу викласти у такій редакції: "ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇ­НИ".
2.  У статті 2: в абзаці п'ятому частини першої слово "Вищого" виключити; частину другу викласти в такій редакції: "Прокурор, який звертається до господарського суду в інтересах держави, в позовній заяві самостійно визначає, в чому полягає по­рушення інтересів держави, та обгрунтовує необхідність їх захисту, а також вказує орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах".
3.  У назві та тексті статті 3 слова "арбітражного провадження" замінити словом "судочинства".
4.  Доповнити Кодекс статтями 42, 43, 44, 45, 46, 47 такого змісту: "Стаття 42. Рівність перед законом і судом Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. Стаття 43. Змагальність Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах зма­гальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обгрунтову-ють свої вимоги і заперечення поданими суду доказами. Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які бе­руть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактичних обставин справи і правильного застосування законодавства. Стаття 44. Гласність розгляду справ Розгляд справ у господарських судах відкритий, за винятком ви­падків, коли це суперечить вимогам щодо охорони державної, ко­мерційної або банківської таємниці, або коли сторони чи одна з сторін обгрунтовано вимагають конфіденційного розгляду справи і подають відповідне клопотання до початку розгляду справи по суті. Про розгляд справи у закритому засіданні або про відхилення клопотання з цього приводу виноситься ухвала. Судовий процес фіксується технічними засобами та відображаєть­ся у протоколі судового засідання у порядку, встановленому цим Кодексом. Стаття 45. Судові рішення Господарські суди здійснюють правосуддя шляхом прийняття обов'язкових до виконання на усій території України рішень, ухвал, постанов. Рішення і постанови господарських судів приймаються іменем України. Невиконання вимог рішень, ухвал, постанов господарських судів тягне відповідальність, встановлену цим Кодексом та іншими зако­нами України. Усі судові рішення викладаються у письмовій формі. Стаття 46. Склад господарського суду Справи у місцевих господарських судах розглядаються суддею одноособово. Будь-яку справу, що відноситься до підсудності цього суду, залежно від категорії і складності справи, може бути розгляну­то колегіально у складі трьох суддів. Перегляд в апеляційному порядку рішень місцевих господарських судів здійснюється апеляційними господарськими судами колегією суддів у складі трьох суддів. Перегляд у касаційному порядку рішень місцевих і апеляційних господарських судів здійснюється Вищим господарським судом Ук­раїни колегією суддів у складі трьох або більшої непарної кількості суддів. Стаття 47. Порядок прийняття судових рішень і вирішення питань щодо розгляду справи Судове рішення приймається суддею за результатами обговорен­ня усіх обставин справи, а якщо спір вирішується колегіально — більшістю голосів суддів. У такому ж порядку вирішуються питан­ня, що виникають у процесі розгляду справи. Жодний із суддів не має права утримуватися від голосування. Головуючий суддя голосує останнім. Суддя, не згодний з рішенням більшості складу колегії суддів, зо­бов'язаний підписати процесуальний документ і має право виклас­ти письмово свою окрему думку, яка долучається до справи, але не оголошується. Підготовку проектів судових рішень здійснює головуючий колегії суддів або за його дорученням — будь-який суддя цієї колегії". 5.  У частині п'ятій статті 6 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноваж­ною особою підприємства, організації або їх представником". 6.  У частині четвертій статті 8 слова "керівником чи заступником керівника підприємства, організації" замінити словами "повноваж­ною особою підприємства, організації або їх представником". 7. Статтю 13 викласти у такій редакції: "Стаття 13. Справи, підсудні місцевим господарським судам Місцеві господарські суди розглядають у першій інстанції усі спра­ви, підвідомчі господарським судам". 8.  Статтю 14 виключити. 9.  У статті 15: у назві статті слова "Автономної Республіки Крим, арбітражно­му суду області, міст Києва і Севастополя" виключити; частину п'яту після слів "однією з сторін є" доповнити словами "апеляційний господарський суд". 10.  У статті 16: у частині першій слова "Автономної Республіки Крим, арбітраж­ного суду області, міст Києва і Севастополя" виключити; у частині другій слова "Автономної Республіки Крим, арбітраж­ними судами областей, міст Києва і Севастополя" виключити; доповнити статтю частиною третьою такого змісту: "Справи у спорах, у яких відповідачем є вищий чи центральний орган виконавчої влади, Національний банк України, Рахункова палата, Верховна Рада Автономної Республіки Крим або Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева­стопольська міські ради або обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації, а також справи, матеріали яких містять державну таємницю, розглядаються господарським судом міста Києва". 11.  Статтю 17 викласти у такій редакції: "Стаття 17. Передача справ з одного господарського суду до іншо­го господарського суду Якщо справа не підсудна даному господарському суду, матеріа­ли справи надсилаються господарським судом за встановленою підсудністю не пізніше п'яти днів з дня надходження позовної заяви або винесення ухвали про передачу справи. Ухвалу про передачу справи за підсудністю може бути оскар­жено. Справа, прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи вона стала підсудною іншому господарському суду. Якщо після відводу суддів неможливо розглянути справу в госпо­дарському суді, до підсудності якого відноситься справа, то Голова Вищого господарського суду України або його заступник мають право витребувати будь-яку справу, що є у провадженні місцевого господарського суду, і передати її на розгляд до іншого місцевого господарського суду". 12.  У другому реченні частини першої статті 20 слова "у перевірці рішення, ухвали у цій справі в порядку нагляду, а так само" виклю­чити. 13.  У частині другій статті 22 слова "брати участь у прийнятті рішення, подавати заяву про перевірку рішення, ухвали, постанови арбітражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскаржу­вати судові рішення господарського суду в установленому цим Ко­дексом порядку". 14.  Статтю 29 викласти у такій редакції: "Стаття 29. Участь прокурора у розгляді справ Прокурор може вступити у справу на будь-якій стадії розгляду справи для представництва інтересів громадянина або держави, по­дати апеляційне, касаційне подання, а також подання про перегляд рішення за нововиявленими обставинами. З цією метою прокурор може звернутися до господарського суду з позовом в інтересах дер­жави або громадянина. У разі прийняття господарським судом позовної заяви, поданої прокурором в інтересах держави в особі органу, уповноваженого здійснювати функції держави у спірних правовідносинах, зазначе­ний орган набуває статусу позивача. Про свою участь у вже порушеній справі прокурор повідомляє господарський суд письмово, а в судовому засіданні — також і усно. Прокурор, що подав позовну заяву, несе обов'язки і користуєть­ся правами позивача, крім права на укладення мирової угоди. Відмова прокурора від поданого ним позову не позбавляє пози­вача права вимагати вирішення спору по суті. Відмова позивача від позову, поданого прокурором в інтересах держави, не позбавляє прокурора права підтримувати позов і вима­гати вирішення спору по суті". 15.  Назву розділу VI та статтю 44 викласти у такій редакції: "Розділ VI. СУДОВІ ВИТРАТИ Стаття 44. Склад судових витрат Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підля­гають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної госпо­дарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням ре­чових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи". 16.  У статті 45 слова "перевірку рішень, ухвал, постанов арбіт- ражного суду в порядку нагляду" замінити словами "оскарження рішень, ухвал, постанов господарського суду". 17.        Статтю 46 доповнити частиною третьою такого змісту: "До заяви про збільшення розміру позовних вимог додається до- кумент, що підтверджує сплату державного мита у встановленому порядку і розмірі, за винятком випадків звільнення від сплати цього мита, відстрочки або розстрочки його сплати". 18.  Доповнити Кодекс статтею 471 такого змісту: "Стаття 471. Визначення розміру витрат на інформаційно-техніч­не забезпечення судового процесу Розмір витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу визначається Кабінетом Міністрів України за поданням Вищого господарського суду України". 19.        Статтю 48 доповнити частиною третьою такого змісту: "Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визнача- ються у порядку, встановленому Законом України "Про адвокату- ру". 20.   Абзац перший частини п'ятої статті 49 після слів "послуги перекладача" доповнити словами "адвоката, витрати на інформа­ційно-технічне забезпечення судового процесу". 21.   У частині третій статті 53 слова "перевірено в порядку нагля­ду" замінити словом "оскаржено". 22.   У статті 54: у частині першій слова "керівником підприємства, організації, державного чи іншого органу, іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами" заміни­ти словами "повноважною посадовою особою позивача або його представником"; пункт 2 частини другої доповнити словами "найменування і но­мери рахунків сторін у банківських установах". 23.  У статті 57: доповнити частину першу пунктом 31 такого змісту: "31) сплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судо­вого процесу"; доповнити частиною третьою такого змісту: "До позовної заяви, підписаної представником позивача, додаєть­ся довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника позивача". 24.  У статті 59: у абзаці першому частини першої слова "зобов'язаний не пізніше трьох днів з дня" замінити словами "має право після"; у частині другій слова "керівником підприємства, організації або його заступником" замінити словами "повноважною особою відпо­відача або його представником"; доповнити частиною четвертою такого змісту: "До відзиву, підписаного представником відповідача, додається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження пред­ставника відповідача". 25.   У назві розділу IX слова "в засіданні арбітражного суду" за­мінити словами "у першій інстанції". 26.   У частині четвертій статті 62 слова "перевірено в порядку на­гляду" замінити словом "оскаржено". 27.   У статті 63: доповнити частину першу пунктом 10 такого змісту: "10) не подано доказів сплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу"; у другому реченні частини другої слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено". 28.   У частині третій статті 67 слова "перевірено в порядку нагля­ду" замінити словом "оскаржено". 29.   Назву розділу XI доповнити словами "у першій інстанції". 30.   Статті 70, 71, 72, 73, 76 виключити. 31.   Статтю 78 викласти у такій редакції: "Стаття 78. Відмова позивача від позову, визнання позову відпо­відачем, мирова угода сторін Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем і умо­ви мирової угоди сторін викладаються в адресованих господарсько­му суду письмових заявах, що долучаються до справи. Ці заяви підпи­суються відповідно позивачем, відповідачем чи обома сторонами. До прийняття відмови позивача від позову або до затвердження мирової угоди сторін господарський суд роз'яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи є повноваження на вчи­нення цих дій у представників сторін. Мирова угода може стосуватися лише прав і обов'язків сторін щодо предмету позову. Про прийняття відмови позивача від позову або про затверджен­ня мирової угоди сторін господарський суд виносить ухвалу, якою одночасно припиняє провадження у справі. У разі визнання відповідачем позову господарський суд приймає рішення про задоволення позову за умови, що дії відповідача не су­перечать законодавству або не порушують прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб". 32.   У частині п'ятій статті 79 слова "перевірено в порядку нагля­ду" замінити словом "оскаржено". 33.   У статті 80: частину першу доповнити пунктом 7 такого змісту: "7) сторони уклали мирову угоду і вона затверджена господарсь­ким судом"; у частині четвертій слова "перевірено в порядку нагляду" заміни­ти словом "оскаржено". 34.  У статті 81: частину першу доповнити пунктом 6 такого змісту: "6) громадянин відмовився від позову, який було подано у його інтересах прокурором"; у частині третій слова "перевірено в порядку нагляду" замінити словом "оскаржено". 35.  Доповнити статтею 811 такого змісту: "Стаття 811. Протоколи У судовому засіданні, а також про огляд і дослідження письмо­вих або речових доказів у місці їх знаходження складається прото­кол. У протоколі судового засідання зазначаються: 1) рік, місяць, число і місце судового засідання; 2)  найменування суду, що розглядає справу, та склад суду; 3)  номер справи і найменування сторін;   4)  відомості про явку в судове засідання представників сторін, інших учасників судового процесу або про причини їх неявки; 5)  відомості про роз'яснення господарським судом сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх процесуальних прав і обов'язків, зокрема, права заявляти відводи, та попередження пере­кладача про відповідальність за завідомо неправильний переклад, судового експерта — за дачу завідомо неправильного висновку або відмові від дачі висновку; 6)  усні заяви і клопотання сторін та інших осіб, які беруть участь у справі; 7)  усні роз'яснення судовими експертами своїх висновків і відповіді на поставлені їм додаткові запитання. Протокол веде секретар судового засідання. Протокол у триденний строк підписують суддя (суддя — голову­ючий у колегії суддів) і секретар судового засідання. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з протоколами і протягом п'яти днів після їх підписан­ня подавати письмові зауваження з приводу допущених у протоко­лах неправильностей або неповноти протоколу. Зауваження на про­токоли у всіх випадках долучаються до матеріалів справи. Господарський суд розглядає зауваження на протокол протягом п'яти днів з дня подання зауваження і за результатами розгляду ви­носить ухвалу, якою приймає зауваження або мотивовано відхи­ляє їх. Господарський суд може здійснювати стенографічний, а також аудіо- чи відеозапис судового засідання". 36.   Частину другу статті 82 виключити. 37.   Статтю 83 викласти у такій редакції: "Стаття 83. Права господарського суду щодо прийняття рішення Господарський суд, приймаючи рішення, має право: 1)  визнати недійсним повністю чи у певній частині пов'язаний з предметом спору договір, який суперечить законодавству; 2)  виходити за межі позовних вимог, якщо це необхідно для захи­сту прав і законних інтересів позивачів або третіх осіб з самостійни­ми вимогами на предмет спору і про це є клопотання заінтересова­ної сторони; 3)   зменшувати у виняткових випадках розмір неустойки (штра­фу, пені), яка підлягає стягненню зі сторони, що порушила зобов'я­зання; 4)   стягувати у доход Державного бюджету України із сторони, що порушила строки розгляду претензії, штраф у розмірі, встанов­леному статтею 9 цього Кодексу або у відповідності до законів, що регулюють порядок досудового врегулювання спорів у конкретних правовідносинах; 5)   стягувати в доход Державного бюджету України з винної сто­рони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону; 6)   відстрочити або розстрочити виконання рішення". 38.  У статті 84: абзац четвертий частини другої після слова "найменування" до­повнити словами "і номер"; у частині четвертій слова "частиною першою" замінити словами "у пункті 1"; частину шосту виключити. 39.  Статтю 85 викласти у такій редакції: "Стаття 85. Оголошення рішення та набрання ним законної сили Прийняте рішення оголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду справи. За згодою сторін суддя може оголосити тільки вступну та резо­лютивну частини рішення, про що зазначається у протоколі судово­го засідання. Рішення господарського суду набирає законної сили після закін­чення десятиденного строку з дня його прийняття, а у разі, якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення, воно набирає законної сили після закінчення деся­тиденного строку з дня підписання рішення, оформленого відповід­но до статті 84 цього Кодексу. У разі подання апеляційної скарги або внесення апеляційного подання рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційною інстанцією". 40.  Статтю 87 доповнити словами "або вручаються їм під роз- писку". 41.  У статті 88: у абзаці першому слово "суддя" замінити словами "господарсь­кий суд"; доповнити частиною другою такого змісту: "Додаткове рішення, ухвала можуть бути оскаржені в установле­ному порядку". 42.        Частину третю статті 90 викласти у такій редакції: "Окрему ухвалу може бути оскаржено в установленому цим Ко- дексом порядку". 43.  Розділ XII викласти у такій редакції: "Розділ XII. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙ­НОМУ ПОРЯДКУ Стаття 91. Право апеляційного оскарження Сторони у справі мають право подати апеляційну скаргу, а про­курор — апеляційне подання на рішення місцевого господарського суду, яке не набрало законної сили. Апеляційна скарга або подання подається через місцевий госпо­дарський суд, який розглянув справу. Місцевий господарський суд у п'ятиденний строк надсилає одер­жану апеляційну скаргу або подання разом зі справою відповідному апеляційному господарському суду. Стаття 92. Визначення апеляційної інстанції Перегляд за апеляційною скаргою або поданням рішення місце­вого господарського суду здійснює апеляційний господарський суд, повноваження якого поширюються на територію знаходження відпо­відного місцевого господарського суду. Стаття 93. Строк подання апеляційної скарги або внесення апеля­ційного подання Апеляційна скарга подається, а апеляційне подання вноситься, протягом десяти днів з дня прийняття рішення місцевим господарсь­ким судом, а у разі якщо у судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення — з дня підписання рішен­ня, оформленого відповідно до статті 84 цього Кодексу. Відновлення пропущеного строку подання апеляційної скарги (подання) можливе протягом трьох місяців з дня прийняття рішення місцевим господарським судом. Стаття 94. Форма і зміст апеляційної скарги (подання) Апеляційна скарга (подання) подається (вноситься) у письмовій формі і повинна містити: 1)   найменування апеляційного господарського суду, до якого подається скарга (подання); 2)   найменування місцевого господарського суду, який прийняв рішення, номер справи та дату прийняття рішення; 3)   вимоги особи, яка подає апеляційну скаргу (подання), а також підстави, з яких порушено питання про перегляд рішення, з поси­ланням на законодавство і матеріали, що є у справі або подані до­датково; 4)  перелік документів, доданих до скарги (подання). Апеляційна скарга підписується особою, яка подає скаргу або її представником. До скарги додаються докази сплати державного мита і надсилан­ня копії скарги іншій стороні у справі.

Президент України                                                                 Л. КУЧМА  
м. Київ 21
червня 2001 року
N 2539-Ш  
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz