onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:51
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про кваліфікаційні комісії, квалі­фікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 22, ст. 140) такі зміни: 1. У статті 3: у частині першій слова "Радами народних депутатів", "керівни­ками обласних органів державної виконавчої влади" замінити відпо­відно словами "радами", "головами обласних, Київської та Севас­топольської міських державних адміністрацій"; у частинах другій, третій і четвертій слово "Президентом" замі­нити словами "Міністром юстиції"; абзац перший частини п'ятої викласти у такій редакції: "5. Голови судів загальної юрисдикції та заступники цих голів, крім голів місцевих судів та їх заступників, не можуть обиратися до складу кваліфікаційних комісій суддів". 2.  У статті 4: у частині другій слова "Рад народних депутатів", "керівників органів державної виконавчої влади областей, міст Києва та Севас­тополя" замінити відповідно словами "рад", "голів обласних, Київ­ської та Севастопольської міських державних адміністрацій"; у частині третій слова "загальних судів" замінити словами "судів загальної юрисдикції (крім господарських та військових судів)"; у частині четвертій слова "Президента" і "Президентом" заміни­ти відповідно словами "Міністерства юстиції" і "Міністром юстиції"; у частині п'ятій слова "Радами народних депутатів" замінити словом "радами". 3.   У назві та частині першій статті 5 слова "загальних, військо­вих та арбітражних судів" замінити словами "судів загальної юрис­дикції". 4.   У статті 6: у частині першій: абзац третій виключити. У зв'язку з цим абзаци четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, вось­мий, дев'ятий вважати відповідно абзацами третім, четвертим, п'я­тим, шостим, сьомим, восьмим; абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції: "- за поданням Голови Верховного Суду України чи голови ви­щого спеціалізованого суду дає висновки (рекомендації) про мож­ливість обрання кандидатів на посади суддів відповідно Верховного Суду України чи вищого спеціалізованого суду та про звільнення суддів із зазначених посад, а також припиняє перебування у відставці суддів цих судів; - за поданням Голови Верховного Суду України проводить атес­тацію суддів Верховного Суду України, суддів вищих спеціалізова­них судів, голів та заступників голів апеляційних судів"; абзац п'ятий виключити. У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий вважати відпо­відно абзацами п'ятим, шостим, сьомим; абзац п'ятий викласти у такій редакції: "- порушує дисциплінарне провадження, проводить пов'язані з цим службові перевірки та розглядає питання про дисциплінарну відповідальність голів та заступників голів апеляційних судів"; абзац шостий доповнити словами "за винятком скарг на рішен­ня про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апе­ляційних та місцевих судів, які розглядає Вища рада юстиції"; у частині другій: абзаци третій, четвертий, сьомий, восьмий викласти в такій ре­дакції: "- за заявами кандидатів у судді або за поданням голів апеляцій­них судів проводять кваліфікаційні екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного кандидата, який вперше висувається на посаду судді у місцевому чи апеляційному суді; - за заявами кандидатів у судді, суддів або за поданням голів ви­щих спеціалізованих або апеляційних судів дають висновки про мож­ливість обрання чи переведення суддів до місцевих, апеляційних судів"; "- за поданням зазначених в абзацах третьому та четвертому ча­стини другої цієї статті голів судів проводять кваліфікаційну атеста­цію суддів місцевих та апеляційних судів та присвоюють їм кваліфі­каційні класи; - порушують дисциплінарне провадження, проводять пов'язані з цим службові перевірки та розглядають питання про дисциплінарну відповідальність суддів місцевих та апеляційних судів, крім голів та заступників голів апеляційних судів"; у абзаці шостому слова "на новий строк повноважень" замінити словом "безстроково". 5. У статті 12: перше речення частини першої доповнити словами "а рішення щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності — у цей же термін — до Вищої ради юстиції"; абзаци четвертий і п'ятий частини п'ятої виключити. 6. У статті 16: в абзацах другому, третьому частини другої і частині третій сло­ва "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищо­го спеціалізованого суду"; абзаци четвертий і п'ятий частини другої викласти у такій ре­дакції: "перший-третій кваліфікаційні класи — суддям апеляційних судів, голові, заступникам голови місцевого господарського суду; другий-п'ятий кваліфікаційні класи — суддям місцевих судів (крім голів і заступників голів місцевого господарського суду)". 7.  У статті 23 слово "відомствах" замінити словами "інших цент- ральних органах виконавчої влади". 8. У статті 28: у частині першій слова "висновок президії Вищого арбітражного суду України або" виключити; у частині другій слова "за погодженням з президією Вищого ар­бітражного суду України" виключити; у частині четвертій слова "висновку президії Вищого арбітраж­ного суду України чи" виключити. 9. У частині першій статті 32: у абзаці третьому слова "і регіонального" виключити; доповнити частину абзацом такого змісту: "- за заявами і скаргами громадян". 10. У тексті Закону слова "кваліфікаційні комісії суддів загаль- них судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" в усіх відмінках замінити словами "кваліфікаційні комісії суддів місце- вих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі" у відповідних відмінках, а слова "Рес- публіки Крим", "арбітражних", "арбітражного" замінити відповід- но словами "Автономної Республіки Крим", "господарських", "гос- подарського".

11. Прикінцеві та перехідні положення

1.   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.   До приведення законів України та інших нормативно-право­вих актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3.   З набранням чинності цим Законом кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, кваліфікаційна комісія суддів арбітражних судів, ква­ліфікаційна комісія суддів військових судів та Вища кваліфікацій­на комісія суддів України до закінчення строку їх повноважень здійснюють повноваження відповідно кваліфікаційних комісій суд­дів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, кваліфікаційної комісії суддів господарських судів, кваліфікаційної комісії суддів військових судів та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Президент України                                                                 Л. КУЧМА

м. Київ

21 червня 2001 року N 2536-Ш


» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz