onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:07
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ"    

Тема 1. Житлове право України як галузь законодавства
Поняття житлового права, його предмет. Методи юридичного ре­гулювання житлових відносин. Система цього права і його місце у правовій системі України. Принцип правонаступництва у житлово­му праві. Завдання житлового законодавства. Його особливості. Сучасні тенденції розвитку цієї галузі юридичної науки в Україні. Конституційне право на житло, його зміст. Законодавчі гарантії дотримання. Форми реалізації конституційних норм на житло. По­няття суб' єктивного права громадянина на осілість. Поняття житло­вих правовідносин, їх види. Джерела житлового законодавства як комплексної галузі законо­давства України. Співвідношення житлового й цивільного законо­давств. Житлове право України як навчальна дисципліна та галузь юриспруденції. Правове регулювання житлових відносин.
Тема 2. Суб'єкти житлових правовідносин та їх правове становище
Суб' єкти і об' єкти житлового законодавства. Права і обов'язки іноземних громадян та осіб без громадянства у житлових відносинах. Громадяни України та інші фізичні особи як суб' єкти житлових правовідносин. Органи виконавчої влади як суб'єкти цих правовід­носин, їх компетенція. Органи місцевого самоврядування. Об'єд­нання громадян як суб'єкти житлових правовідносин. Органи спеці­альної компетенції. Управління державним житловим фондом. Компетенція рад, ви­конкомів місцевих рад, місцевої державної адміністрації у галузі уп­равління державним житловим фондом. Органи управління відомчим житловим фондом, житловим фон­дом підприємства. Особливості виникнення житлових правовідносин у державному житловому фонді. Державний облік житлового фонду.
Тема 3. Житловий фонд України як об' єкт житлових правовідносин
Поняття житлового фонду України, його характеристика, при­значення та складові. Юридична класифікація житлових будинків і приміщень. Приватний житловий фонд, його структура, особливості регулювання житлових відносин. Правові підстави виникнення цих відносин у приватному житловому фонді. Поняття житлового фонду як об'єкта колективної (спільної) влас­ності. Структура цього фонду. Особливості правового регулювання житлових відносин у будинках колективного фонду. Житловий фонд житлових і житлово-будівельних кооперативів. Особливості виникнення житлових правовідносин у колективно­му житловому фонді. Державний житловий фонд, його структура. Особливості право­вого регулювання житлових правовідносин у будинках і житлових приміщеннях, зведених або набутих іншим законним шляхом за ра­хунок власних коштів підприємств (житловий фонд підприємства).  
Тема 4. Правове регулювання забезпечення громадянам України прав на житло у державному житловому фонді
Право на одержання квартири у будинках державного і колектив­ного житлового фонду. Умови і підстави прийняття громадян на квартирний облік. Юридичні підстави визнання громадян такими, що потребують поліпшення житлових умов. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем роботи. Порядок ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Підстави зняття з квар­тирного обліку громадян. Перенесення черговості громадян, які пе­ребувають на квартирному обліку для поліпшення житлових умов. Підстави виключення з квартирного обліку. Особливості прийняття на облік громадян для поліпшення житло­вих умов у будинках житлового колективного фонду. Надання жит­лових приміщень. Випадки надання громадянам житлової площі незалежно від пере­бування на обліку для поліпшення житлових умов. Першочергове та позачергове надання житлових приміщень. Норма житлової площі, що надається громадянам, її значення, спів­відношення з іншими нормами (обліковою нормою, нормою серед­ньої забезпеченості житлом). Вимоги, що висуваються до житлових приміщень. Врахування інтересів громадян при наданні квартир. На­дання приміщень у квартирі, де мешкає два або більше наймачів. Порядок надання житла у будинках житлового фонду місцевих рад. Порядок надання житла у будинках відомчого житлового фонду. Особливості порядку надання помешкання у будинках, що нале­жать до колективного житлового фонду. Заселення житлових при­міщень у будинках, що споруджені із залученням коштів підпри­ємств, установ і організацій. Гласність при розподілі житла. Ордер на житлове приміщення. Співвідношення ордера на квар­тиру з рішенням про його надання. Правове значення ордера на все­лення у квартири в будинках житлових і житлово-будівельних коопе­ративів. Правові підстави визнання ордера на житло недійсним. Право громадян, які одержали житлове приміщення у будинках державного житлового фонду, на приватизацію квартири, її оренду або користування за договором найму.
Тема 5. Правове регулювання права користування громадянами житлом державного житлового фонду
Договір найму житлового приміщення. Суб' єкти права на нього за договором найму. Поняття члена сім' ї наймача житлового при­міщення. Права й обов'язки членів сім' ї наймача. Визначення пред­мета договору найму житлового приміщення. Зміни договору найму житлового приміщення, умови і правові підстави таких змін. Договір оренди житлового приміщення у будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності, як форма ко­ристування житловою площею у цих будинках (квартирах). Особли­вості користування квартирою за умов договору найму приміщення. Правове регулювання орендних житлових відносин. Форма і зміст договору оренди помешкання. Строки. Права та основні обов'язки сторін. Підстави припинення договору, наслідки його припинення, а також розірвання договору найму житлового приміщення. Квартирна плата, порядок її нарахування. Пільги по квартирній платі. Порядок користування житловим приміщенням. Обмін житловими приміщеннями. Нормативне регулювання поряд­ку обміну житловими приміщеннями. Усунення обмежень у здійсненні обміну квартир. Умови, за яких обмін житловими приміщеннями не дозволяється. Право наймача на заміну житла більшого розміру на квартиру меншого розміру. Форми компенсації такої заміни. Збереження пра­ва на житлове приміщення за громадянами у разі їх тимчасової відсутності. Бронювання помешкань. Договір піднайму житлового приміщення. Його форма й зміст. Умови, за яких договір піднайму житлового приміщення не може бути укладений. Права і обов'язки піднаймачів. Підстави припинен­ня і розірвання договору піднайму житлового приміщення. Тимчасові мешканці. Виселення піднаймачів і тимчасових меш­канців у разі припинення договору найму житлового приміщення. Забезпечення наймачів іншими помешканнями у зв'язку з капі­тальним ремонтом будинку.
Тема 6. Виселення з житлових приміщень державного та комунального житлового фонду
Законодавчі гарантії забезпечення стабільності права громадян на житлове приміщення. Підстави і порядок виселення з них громадян. Виселення з наданням іншого упорядкованого житла. Вимоги щодо впорядкованості житлового помешкання. Виселен­ня з наданням іншої квартири. Вимоги, яким повинні відповідати ін­ші житла, що надаються громадянам при виселенні. Надання житло­вих приміщень у зв'язку зі знесенням будинку або переобладнанням будинку (приміщення) у нежитлове. Надання квартири у зв'язку з ви­селенням з будинку (житлового приміщення), що загрожує обвалом; порядок розв'язання питань про виселення громадян у цих випадках. Виселення без надання громадянам іншого помешкання. Порядок виселення громадян у зв'язку з визнанням ордера на житло недійсним. Припинення права на користування квартирою у будинках жит­лових і житлово-будівельних кооперативів. Порядок виселення з ко­оперативної квартири. Підстави і порядок виселення з будинків колективних сільсько­господарських підприємств.  
Тема 7. Правове забезпечення приватизації житлового фонду
Законодавче регулювання приватизації державного житлового фонду. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" — основний нормативний документ у регулюванні привати­зації житла. Механізм приватизації державного житлового фонду. Право громадян на його приватизацію. Об'єкти та суб'єкти привати­зації. Правові засади приватизації державного житлового фонду. Приватизація житла в будинку, що потребує ремонту. Приватизація громадського житлового фонду. Приватизація допоміжних при­міщень житлового будинку. Реприватизація житла.
Тема 8. Особливості правового регулювання користування службовими житловими приміщеннями та гуртожитками
Визначення категорії — службові житлові приміщення та гурто­житки. Надання службових житлових приміщень і гуртожитків. Ко­ристування службовим житлом. Призначення службових житлових приміщень. Нормативне регулювання порядку надання службових житлових приміщень і користування ними. Суб' єкти правовідносин щодо користування житлом спеціального призначення. Перелік кате­горій працівників, яким надаються службові житлові приміщення. Правові підстави виселення зі службових квартир. Користування гуртожитками. Нормативне регулювання порядку надання гурто­житків і користування ними. Підстави припинення правовідносин щодо житла спеціального призначення. Правові підстави виселення з гуртожитків.  
Тема 9. Правове регулювання та користування житловими приміщеннями в будинках житлово-будівельних кооперативів та МЖК
Особливості правового регулювання житлових відносин у будин­ках житлово-будівельних кооперативів. Правові підстави виникнен­ня права приватної власності на житло в будинках ЖБК. Особли­вості правового регулювання користування житловими приміщення­ми у будинках колективного житлового фонду. Порядок організації житлово-будівельного кооперативу. Нормативне регулювання подальшого розвитку житлової коопе­рації. Прийом громадян до членів житлово-будівельного кооперати­ву. Суб'єкти права на квартиру в будинках житлових і житлово-буді­вельних кооперативів. Права і обов'язки членів житлово-будівельно­го кооперативу та членів їх сімей. Обсяг прав членів сім' ї наймача кооперативу. Зміни кооператив­но-житлових правовідносин. Поділ паю у ЖК і ЖБК. Передача пра­ва на пай членові родини. Договір найму і договір оренди житлово­го приміщення у будинках ЖК і ЖБК. Обов'язки членів житлового кооперативу щодо утримання житлових приміщень. Користування житловими приміщеннями у будинках колективних сільськогоспо­дарських підприємств. Юридичні питання закріплення права влас­ності на житло в будинках житлово-будівельних кооперативів. Нормативне регулювання розвитку молодіжних житлових комп­лексів у сучасних умовах. Особливості створення та діяльності МЖК.
Тема 10. Правовий режим житлових приміщень у будинках (квартирах) приватного житлового фонду
Правові підстави виникнення права приватної власності на житло. Момент і правові наслідки переходу права власності на будинок (квартиру). Використання будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності. Права членів родини і колишніх членів родини власника щодо користування житловою площею у будинку (квартирі). Поділ приватної квартири (будинку). Порядок користу­вання приватним житлом. Порядок забезпечення житловими приміщеннями громадян, які мешкають у належних їм за правом власності будинках (квартирах), у зв'язку з вилученням земельної ділянки для державних і громадсь­ких потреб, знесенням будинку, а також при втраті квартири, при проведенні капітального ремонту будинку або при істотному змен­шенні (збільшенні) його площі. Вимоги до житла, що надається гро­мадянам. Форми компенсації громадянам, будинки (квартири) яких були втрачені у зв' язку з вилученням земельних ділянок, знесенням будинку або іншими діями правомочних органів державної влади і управління.
Тема 11. Правовий статус об'єднання співвласників багатоквартирного будинку
Утримання приватного житлового фонду. Правове становище співвласників квартир багатоквартирного житлового будинку. Пра­вовий статус товариства співвласників багатоквартирного житлово­го будинку. Створення товариства співвласників багатоквартирного житлового будинку. Зміст статуту об' єднання власників. Власність членів об'єднання. Членство в об'єднанні. Права і обов'язки членів об' єднання багатоквартирного житлового будинку. Об' єднання власників будинків (квартир), повноваження і обов'язки щодо охо-ронності будинків (квартир). Законодавче і нормативне регулювання розвитку інституту утри­мання приватного житлового фонду в сучасних умовах. Проблеми вдосконалення законодавства.  
Тема 12. Відповідальність за порушення житлового законодавства. Захист прав і законних інтересів громадян
Загальна характеристика відповідальності за порушення житло­вого законодавства та її види. Відшкодування збитків при заподіянні шкоди житловому фонду. Поняття захисту прав і законних інтересів громадян у житловій сфері та його підстави. Нотаріальний, адміністративний, судовий за­хист. Характеристика категорій спорів, що розглядаються в судово­му порядку. Значення постанов Пленуму Верховного Суду України з житлово-правових питань у сфері забезпечення прав громадян. Засоби забезпечення позовів з житлових спорів та особливості виконан­ня рішень. Загальна характеристика спорів, що виникають з житло­вих правовідносин. Підвідомчість розгляду і розв' язання житлових спорів. Судовий порядок розгляду житлових спорів. Підстави роз­гляду житлових спорів господарським судом. Підстави та порядок розгляду житлових спорів в адміністративному порядку.
» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz