onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:08
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СТВОРЕННЯ ЄДИНОЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ — РЕАЛІЗАЦІЯ ВИМОГ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ     

Важливим результатом реалізації пакету законодавчих актів про внесення змін до чинного законодавства, прийнятого в 'червні 2001 року, та Закону України "Про судоустрій Украї­ни" від 7 лютого 2002 року є створення в Україні єдиної системи су­дів загальної юрисдикції. Відповідно до вимог ст. 124 Конституції України судочинство має здійснюватися Конституційним Судом Ук­раїни та судами загальної юрисдикції. Повноваження Конституцій­ного Суду України визначені у ст. 150 Конституції України. Саме він як єдиний орган конституційної юрисдикції вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України й офіційно тлумачить Конституцію України та закони України. Створений 1996 року Конституційний Суд України став реаль­ним важелем політичної стабільності в суспільстві, надзвичайно важливим інструментом стримувань і противаг у системі здійснення державної влади, надійним гарантом найвищої юридичної сили Конституції України як Основного Закону держави на всій її терито­рії, гарантом захисту прав і свобод людини й громадянина. Поряд з Конституційним Судом в Україні діяла система загаль­них судів у складі районних (міських), міжрайонних (окружних), вій­ськових судів гарнізонів, Верховного суду Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських судів, військових судів регіонів і Верховного Суду України. До їх відання належали:
•   розгляд і вирішення в судових засіданнях цивільних справ щодо спорів, які стосуються прав та інтересів громадян, державних під­приємств, установ, організацій, їх об'єднань, інших громадських організацій;
•   розгляд у судових засіданнях кримінальних справ і застосування встановлених законом мір покарання до осіб, винних у скоєнні злочину, або виправдання невинних. Суди загальної юрисдикції розглядали справи про адміністратив­ні правопорушення, вирішували питання, пов'язані з виконанням су­дових рішень, ухвал, постанов і вироків. Крім судів загальної юрисдикції, в Україні діяла система арбіт­ражних судів у складі обласних арбітражних судів і Вищого арбіт­ражного суду, які здійснювали правосуддя в господарських відноси­нах, вирішували всі господарські спори, що виникають між юридич­ними особами, державними та іншими органами. Реформувавшись із державних арбітражів в арбітражні суди на підставі Закону України "Про арбітражні суди" від 4 червня 1991 ро­ку, вони продовжували діяти в режимі арбітрування і на засадах, да­леких від тих, які характерні для судового органу. Як складова орга­нів управління система тепер уже арбітражних судів зберегла мето­ди, характерні для командно-адміністративної системи. Вирішальне слово для прийняття рішення в господарському спорі залишалося за керівниками судів. Їм належало право одноособово скасувати або змінити рішення арбітра у справі, поставити питання про перегляд судового рішення президією чи Пленумом Вищого арбітражного су­ду. Керівники Вищого арбітражного суду, маючи повноваження під­бирати і розставляти кадри, права дисциплінарного провадження щодо суддів та здійснюючи фінансове й матеріально-технічне забез­печення діяльності судів нижчого рівня, займали домінуюче стано­вище у системі арбітражних судів. Важливим результатом реалізації пакету законодавчих актів про внесення змін до чинного законодавства, прийнятого в червні 2001 р. та вимог Закону України від 07.02.2002 року "Про судоустрій Укра­їни" є створення в Україні єдиної системи судів загальної юрисдик­ції. Названий Закон, прийнятий відповідно до Конституції України, є базовим правовим актом, в якому визначено систему судів загаль­ної юрисдикції, види та склад кожної судової ланки, їх повноважен­ня, повноваження суддів, основні вимоги щодо формування корпусу професійних суддів та народних засідателів і присяжних, порядок призначення суддів на адміністративні посади в судах та повнова­ження керівників судів, засади та порядок здійснення суддівського самоврядування, організаційне забезпечення діяльності судів, інші важливі питання функціонування судової системи. Водночас закон визначив умови для забезпечення єдності систе­ми судів загальної юрисдикції, а саме:
•   єдині засади організації та діяльності судів;  
•   єдиний статус суддів;  
•   обов'язковість для всіх судів правил судочинства, визначених за­коном;
•   забезпечення Верховним Судом України однакового застосуван­ня законів судами загальної юрисдикції;
•   обов'язковість виконання на території України судових рішень;
•   єдиний порядок організаційного забезпечення діяльності судів;
•   фінансування судів виключно з Державного бюджету України;
•   вирішення питань внутрішньої діяльності судів органами суддівсь­кого самоврядування.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz