onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:18
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  
нормативно-правова

1.  Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.
2.  Закон України "Про судоустрій" від 07 лютого 2002 р. № 3018-Ш.
3.  Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирно­го будинку" від 29 листопада 2001 р. № 2866-Ш.
4.  Закон України "Про заставу" від 02 жовтня 1992 р. № 2654-ХІІ.  
5.  Закон України "Про нотаріат" від 02 вересня 1993 р. № 3425-ХІІ.
6.  Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
7.  Закон України "Про державну підтримку засобів масової інфор­мації та соціальний захист журналістів" (витяг) від 23 вересня 1997 р. № 540/97-ВР.  
8.  Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду".
9.  Закон України "Про приватизаційні папери" від 09 березня 1992 р. № 2173-ХІІ.
10. Закон України "Про передачу об' єктів права державної та кому­нальної власності" від 03 березня 1998 р. № 147/98-ВР.
11. Закон України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про передачу об'єктів пра­ва державної та комунальної власності" від 06 жовтня 1995 р. № 163-ХІУ.  
12. Закон України "Про основні засади соціального захисту ветера­нів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16 груд­ня 1993 р. № 3721-ХІІ.
13. Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально­го захисту" від 22 жовтня 1993 р. № 3551-ХІІ.
14. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р. № 875-ХІІ.  
15. Закон України "Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні" від 17 квітня 1991 р. № 962-ХІІ.  
16. Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які по- страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28 лютого 1991 р. № 796-ХІІ.  
17. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993 р. № 3723-ХІІ.
18.  Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослуж­бовців та членів їх сімей" від 20 грудня 1991 р. № 2011-ХІІ.
19.  Закон України "Про міліцію" від 20 грудня 1990 р. № 565-ХІІ.
20.  Закон України "Про прокуратуру" від 05 листопада 1991 р. № 1789-ХІІ.  
21.  Закон України "Про Службу безпеки України" від 25 березня 1992 р. № 2229-ХІІ.
22.  Закон України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" від 17 жовтня 1990 р. № 400-ХІІ.
23.  Закон України "Про тимчасову заборону стягнення з громадян України пені за несвоєчасне внесення плати за житлово-комуна­льні послуги" від 13 листопада 1996 р. № 486/96-ВР.
24.  Постанова Верховної Ради України "Про оплату житлово-кому­нальних послуг населенням України" від 18 березня 1999 р. № 512-ХІУ.  
25. Постанова Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. № 2483-ХІІ.  
26.  Постанова Верховної Ради України "Про затвердження коефіці­єнта конверсії приватизаційних майнових сертифікатів і житло­вих чеків" від 05 жовтня 1995 р. № 366/95-ВР. 27.  Указ Президента України "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999-2005 роки" від 21 липня 1999 р. № 856/99.
28. Указ Президента України "Про заходи щодо підтримки індивіду- ального житлового будівництва на селі" від 27 березня 1998 р. № 222/98.  
29.  Указ Президента України "Про прискорення реформування житлово-комунального господарства" від 19 жовтня 1999 р. № 1351/99.
30.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про Концепцію розвитку житлово-комунального господарства в Україні" від 27 лютого 1995 р. № 150.
31.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок надання додаткової житлової площі особам, які внаслідок Чорнобильсь­кої катастрофи перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами, дітям-інвалідам, які потребують особливо­го догляду, та сім'ям, що втратили годувальника з числа осіб, від­несених до категорії 1" від 31 грудня 1996 р. № 1589.
32. Постанова Кабінету Міністрів України "Про дальший розвиток житлово-будівельної (житлової) кооперації" від 20 жовтня 1992 р. № 593.  
33.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про службові житлові приміщення" від 04 лютого 1988 р. № 37.
34.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення шляхів розвитку молодіжного житлового будівництва" від 28 жовтня 1996 р. № 1300.
35.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молоді­жному житловому будівництву при Державному комітеті у спра­вах сім'ї та молоді" від 17 травня 1999 р. № 825.  
36.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Пра­вил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовни­кам житла на селі" від 05 жовтня 1998 р. № 1597.
37.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження По­рядку надання довготермінового безвідсоткового державного кредиту на індивідуальне житлове будівництво для депортованих осіб, які повернулися в Україну на постійне проживання" від 09 серпня 1999 р. № 1447.  
38.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про механізм впровад­ження Закону України "Про приватизацію державного житлово­го фонду" від 08 жовтня 1992 р. № 572.  
39.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будин­ків садибного типу" від 28 червня 1997 р. № 637.  
40.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про випуск в обіг прива­тизаційних житлових чеків" від 26 квітня 1993 р. № 305.
41.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про поетапну передачу у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фон­ду сільськогосподарських, переробних та обслуговуючих підпри­ємств, установ і організацій агропромислового комплексу, засно­ваних на колективній та інших формах недержавної власності" від 05 вересня 1996 р. № 1060.
42.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження По­ложення про порядок передачі в комунальну власність загально­державного житлового фонду, що перебував у повному госпо­дарському віданні або в оперативному управлінні підприємств, установ та організацій" від 06 листопада 1995 р. № 891.
43.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про поетапну передачу у комунальну власність територіальних громад великих міст (з на­селенням понад 100 тис. чол.) об' єктів теплопостачання спожи­вачів житлово-комунальної сфери від 25 грудня 1998 р. № 2074.  
44.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Про­грами проведення житлово-комунальної реформи на 1999-2001 роки" від 29 січня 1999 р. № 113.
45.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження По­ложення про порядок організації та діяльності об' єднань, що створюються власниками для управління, утримання і викорис­тання майна житлових будинків, яке перебуває у загальному ко­ристуванні" від 31 липня 1995 р. № 588.  
46.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про вдосконалення сис­теми державного регулювання розміру квартирної плати та пла­ти за утримання будинків і прибудинкових територій" від 22 чер­вня 1998 р. № 939.
47.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива у разі на­дання житлової субсидії" від 27 липня 1998 р. № 1156.
48.  Постанова Кабінету Міністрів України "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на опла­ту житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива" від 21 жовтня 1995 р. № 848.
49.  Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Респуб­ліканської Ради професійних спілок "Про затвердження Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР" від 11 груд­ня 1984 р. № 470.  
50.  Постанова Ради Міністрів УРСР "Про затвердження Правил бронювання житлових приміщень в Українській РСР" від 09 ве­ресня 1985 р. № 342.
51.  Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української респуб­ліканської ради професійних спілок "Про затвердження Правил обліку громадян, які бажають вступити до житлово-будівельного кооперативу" від 05 червня 1985 р. № 228.
52. Постанова Ради Міністрів Української РСР "Про затвердження примірного статуту Житлово-будівельного кооперативу" від 30 квітня 1985 р. № 186.  
53. Постанова Ради міністрів Української РСР1 "Про затвердження Правил обміну житлових приміщень в Українській РСР" від 31 січня 1986 р. № 3.
54.Постанова Ради Міністрів Української РСР "Про затвердження При-мірного положення про гуртожитки" від 03 червня 1986 р. № 208.  
55. Постанова Ради Міністрів Української РСР "Про порядок обсте- ження стану житлових будинків з метою встановлення їх відпо- відності санітарним та технічним вимогам та визнання житлових будинків і житлових приміщень непридатними для проживання" від 26 квітня 1984 р. № 189.
56. Декрет Кабінету Міністрів України "Про пільги Героям Радянсь­кого Союзу і повним кавалерам ордена Слави" від 23 квітня 1993 р. № 37-39.  
57. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про бронювання та придбання житлових приміщень для осіб, які мають право на гро­мадянство при поверненні в Україну" від 24 січня 1997 р. № 44-р.
58. "Концепція державної житлової політики", схвалена Постановою Верховної Ради України від 30 червня 1995 р. № 254/95.  
59. Кодекс про шлюб та сім'ю від 20 червня 1996 р. № 2006-УІІ.  
60. Господарський процесуальний кодекс від 06 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ.
61. Цивільний процесуальний кодекс від 18 липня 1963 р. № 1501-УІ.
62. Цивільний кодекс від 16 січня 2003 р. № 435-ІУ.  
63. Житловий кодекс України" від 30 червня 1983 р. № 5464-Х.
64. Наказ Міністерства охорони здоров'я УРСР "Про затвердження переліку хронічних захворювань, при яких особи, що хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, не можуть прожива­ти в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сі­м'ї" від 08 лютого 1985 р. № 52.  
65. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій, та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катаст­рофи: Наказ "Про затвердження Методики визначення розміру грошової компенсації за втрачене нерухоме майно в разі само­стійного переселення з радіоактивно забруднених територій" від 24 вересня 1998 р. № 290. 66. Міністерство освіти України, Міністерство охорони здоров'я Ук­раїни, Міністерство фінансів України: Наказ "Про встановлення граничного розміру плати за проживання в студентських гурто­житках" від 21 грудня 1998 р. № 453/362/260.  
67. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді: Наказ "Про затвердження Положення про Фонд сприяння молодіжному жит­ловому будівництву" від 09 вересня 1999 р. № 188/1.
68. Наказ Державного комітету з будівництва, архітектури та житло­вої політики України "Про затвердження Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого май­на, що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб" від 09 червня 1998 р. № 121.  
69. Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житло­вої політики України "Про затвердження Типового положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового дого­вору на утримання житлових будинків і прибудинкових терито­рій" від 07 вересня 1998 р. № 194. 70. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Положення про порядок прове­дення безоплатного капітального ремонту жилих будинків (квар­тир) інвалідів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Бать­ківщиною, членів сімей загиблих військовослужбовців та прирів­няних до них осіб" від 05 серпня 1994 р. № 73.
71. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Тимчасового положення про порядок передачі громадянами житла, що перебуває в їхній при­ватній власності, органу, який здійснює поліпшення житлових умов" від 01 червня 1995 р. № 24.  
72. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству, Фонду державного майна України "Про затверд­ження Типового статуту об'єднання (товариства) співвласників багатоквартирного будинку" від 05 квітня 1996 р. № 28/389.  
73. Наказ Державного комітету України по житлово-комунальному господарству "Про затвердження Положення про порядок від­шкодування власникам житла витрат на технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж та обладнання житлового фонду і збирання платежів з населення" від 17 жовтня 1996 р. № 87.
74. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міні­стерства фінансів України, Міністерства юстиції України від 29 грудня 1997 р. "Порядок повернення коштів, надміру виплачених за призначеними субсидіями" від 29 грудня 1997 р. № 39/283/90/5.  
75. Державна податкова адміністрація України: Лист "Щодо визна­чення сукупного доходу сім'ї при наданні житлових субсидій" від 25 квітня 1997 р. № 17-0117/10-7659.
76. Державна податкова адміністрація України: Лист "Щодо оподат­кування співвласників багатоквартирних будинків" від 07 квітня 1999 р. № 5257/7/15-1217.
77. Правила користування приміщеннями житлових будинків і при-будинковими територіями", затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1992 р. № 572.  
78. Рішення Конституційного Суду України щодо офіційного тлума­чення положень пункту 6 статті 12 Закону України "Про соціаль­ний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин четвертої і п'ятої статті 22 Закону України "Про міліцію" та частини шостої статті 22 Закону України "Про пожежну безпе­ку" (справа про офіційне тлумачення терміна "член сім'ї") від 03 червня 1999 р. № 5-РП/99.
79. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу Ук­раїни" від 19 вересня 1975 р. № 9.  
80. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про виключення майна з опису" від 27 серпня 1976 р. № 6.  
81. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними" від 28 квітня 1978 р. № 3.  
82. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про деякі питан­ня, що виникли в практиці застосування судами Житлового ко­дексу України" від 12 квітня 1985 р. № 2.
83. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні коо­перативи" від 18 вересня 1987 р. № 9.
84. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на житловий будинок" від 04 жовтня 1991 р. № 7.  
85. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні" від 31 січня 1992 р. № 2.
86.  Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову прак­тику у справах за позовами про захист права приватної влас­ності" від 22 грудня 1995 р. № 20.
87.  Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосуван­ня Конституції України при здійсненні правосуддя" від 01 лис­топада 1996 р. № 9.
навчальна  
1.  Галянтич М. К., Коваленко Г. І. Житлове право України: Навч. посіб. — К., 2002.  
2.  Жилищное законодательство / Сост. С. Т. Вечфинский, И. Н. Ку­черенко // Сб. нормативных актов. — К., 1990.
3.  Жилищные права и обязанности советских граждан: Юрид. спра­вочник. — К., 1988.  
4.  Жилищный кодекс Украинской ССР: Науч.-практич. коммента­рий / М. А. Голодный и др. — К., 1990.  
5.  Житлове законодавство України / Уклад. М. К. Галянтич, Г. І. Коваленко. — К., 1998.  
6.  Законодавство України про нерухомість / Упоряд. Я. М. Гутарін. — К., 1998.
7.  Зобов'язальне право / Під ред. О. В. Дзери. — К., 1998.
8.  Золотарь В. А., Дятлов П. Н. Советское жилищное право. — К., 1990.
9. Комментарий к Правилам учета граждан, нуждающихся в улуч- шении жилищных условий и предоставлении им жилых помеще- ний в Украинской ССР / М. А. Голодный и др. — К., 1989.
10. Конституционное право на жилище / Г. И. Давиденко и др. — К., 1988.  
11. Маслов В. Ф. Право на жилище.— Харьков, 1986.  
12. Мичурин Е. А. Договоры с жильем. — Харьков, 2001.
13. Мічурін Е. О., Сліпченко С. О., Соболев О. В. Житлове право Ук­раїни: Наук.-практ. посібник. — Харків, 2001.  
14. Организация кооперативного жилищного строительства: Спра­вочник / Н. А. Зубков, С. П. Индыченко, И. Н. Кучеренко.— К., 1988.
15. Радзієвська Л. К., Пасічник С. Г. Нотаріат в Україні: Навч. посіб. — К., 2001.
16. Цивільне право / Під ред. Д. В. Бобрової, О. В. Дзери, Н. С. Кузне- цової, О. А. Підопригори. — К., 1997.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz