onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:09
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

Вимоги до посади нотаріуса, його права і обов'язки. Присяга нотаріуса

Нотаріус — це посадова особа, на яку покладено обов'язок вчиня­ти нотаріальні дії. Нотаріус вчиняє нотаріальні дії від імені держави, яка надала йому відповідні повноваження. Нотаріусом може бути тільки громадянин України, який має вищу юридичну освіту, пройшов стажування протягом шести місяців у дер­жавній нотаріальній конторі або у приватного нотаріуса, склав квалі­фікаційний іспит і одержав свідоцтво про право на зайняття нотарі­альною діяльністю (ст. 3 Закону). Це свідоцтво є підставою для призна­чення на посаду державного нотаріуса або для реєстрації приватної нотаріальної діяльності. Особа, яка має намір розпочати нотаріальну діяльність, не повинна мати судимість. Важливою вимогою для забезпечення об'єктивності в діяльності нотаріуса є заборона перебувати у штаті інших державних, приватних і громадських підприємств та організацій, займатися підприємницькою та посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу оплачувану роботу. За сумісництвом нотаріуси мають право на викладацьку та наукову діяльність у вільний від роботи час. Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяль­ністю, в урочистій обстановці присягає в Головному управлінні юс­тиції Автономної Республіки Крим, обласних, Київському, Севасто­польському міських управліннях юстиції: "Урочисто присягаю викону­вати обов'язки нотаріуса чесно і сумлінно, згідно із законом і совістю, поважати права і законні інтереси громадян і організацій, зберігати професійну таємницю, скрізь і завжди берегти чистоту високого зван­ня нотаріуса" (ст. 6 Закону). Принесення присяги тісно пов'язане також з етичним аспектом діяльності нотаріуса. Він повинен бути ввічливим, тактовним, об'єктивним, а також добрим психологом, сповненим людської та про­фесійної гідності. Важливою гарантією діяльності нотаріуса є закріплення в Законі його прав (ст. 4 Закону). Перелік цих прав великий, але неповний — чинним законодавством нотаріусу можуть надаватися також інші права. Нотаріус витребує від підприємств, установ, організацій, а також від фізичних осіб відомості й документи, необхідні для вчинення нота­ріальної дії, якщо одержання їх безпосередньо заінтересованими осо­бами утруднене. Нотаріус встановлює термін, протягом якого до нота­ріальної контори мають бути надіслані необхідні відомості чи доку­менти, але цей термін не повинен перевищувати одного місяця (ст. 42 Закону). Нотаріус має право складати проекти угод, заяв та інших нотарі­альних документів; на прохання заінтересованих осіб виготовляти копії документів, наприклад для видачі свідоцтва про право на спад­щину та ін.; давати роз'яснення з питань вчинення конкретної нотарі­альної дії; надавати консультації правового характеру. Обов'язки нотаріуса так само зумовлені реалізацією принципу сприяння фізичним і юридичним особам у здійсненні їхніх прав і за­хисті законних інтересів. До обов'язків нотаріуса належать роз'яснення учасникам нотарі­ального провадження їхніх прав та обов'язків, що випливають із вчи­нюваної дії, з метою прояснити взаємовідносини заінтересованих осіб, запобігти можливим у майбутньому спорам і несподіваним ситуаціям; роз'яснення заінтересованим особам їхніх прав на вільне волевиявлен­ня під час вчинення нотаріальної дії, права відмовитися від її вчинен­ня, поки ще не підписані документи; попередження про наслідки вчи­нюваних нотаріальних дій з метою запобігання можливим правопору­шенням. В основі нотаріальної діяльності лежить обов'язок нотаріуса до­держуватися таємниці нотаріальних дій. Відповідно до ст. 8 Закону довідки про вчинені нотаріальні дії і нотаріальні документи видаються тільки громадянам та юридич­ним особам, за дорученням яких або стосовно яких вчинялися нота­ріальні дії. На письмову вимогу суду, арбітражного суду, прокура­тури, органів дізнання і слідства довідки про вчинені нотаріальні дії і документи видаються у зв'язку з кримінальними, цивільними, гос­подарськими справами, що знаходяться в їх провадженні. На письмову вимогу державної податкової інспекції видаються до­відки, документи і копії з них, необхідні для визначення правильності стягнення державного мита та цілей оподаткування. Довідки про заповіти видаються тільки після смерті заповідача. Обов'язок додержуватися таємниці вчинюваних нотаріальних дій поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків. Нотаріуси, винні у порушенні таємниці вчинюваних нотаріальних дій, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодав­ством України. У ст. 9 Закону передбачається обмеження у праві вчинення нотарі­альних дій, а саме: нотаріус не має права вчиняти нотаріальні дії на своє ім'я, від свого імені, на ім'я та від імені свого чоловіка чи дружи­ни, його (її) та своїх родичів (батьків, дітей, онуків, діда, баби, братів, сестер), а також на ім'я і від імені працівників нотаріальної контори, працівників, що перебувають у трудових відносинах з при­ватним нотаріусом. У зазначених випадках нотаріальні дії вчиняють­ся в будь-якій іншій державній нотаріальній конторі, у іншого приват­ного нотаріуса. Нотаріальні дії, вчинені з порушенням встановлених Законом ви­мог, є недійсними.
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz