onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:11
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про статус суддів" Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про статус суддів" (Відомості Вер­ховної Ради України, 1993 р., № 8, ст. 56; 1994 р., № 22, ст. 142, № 26, ст. 203, ст. 214; 1995 р., № 34, ст. 268; 2000 р., № 10, ст. 79) такі зміни:

1.  У статті 1: у частині першій слово "Судді" замінити словами "Професійні судді (далі — судді)"; частину другу викласти у такій редакції: "

2. Судді є посадовими особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати право­суддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конститу­ційному Суді України та судах загальної юрисдикції".2.  У статті 4: частину першу викласти у такій редакції: "1. Статус суддів Верховного Суду України та інших судів загаль­ної юрисдикції визначається цим Законом"; у частині третій слова "арбітражних" і "Законом України "Про арбітражний суд" замінити відповідно словами "господарських" і "Законом України "Про господарські суди". 3.  Статтю 5 викласти у такій редакції:  

"Стаття 5. Вимоги, що ставляться до судді

Суддя не може належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представниць­кий мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої". 4.  У статті 7: частину першу викласти у такій редакції: "1. На посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України, не молодший двадцяти п'яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою"; у частині другій слова "Верховного Суду Республіки Крим, об­ласного, Київського і Севастопольського міських, військового суду регіону і Військово-Морських Сил України" та "за юридичною спе­ціальністю" замінити відповідно словами "апеляційного суду, якщо інше не передбачене законом" і "у галузі права"; після частини другої доповнити новою частиною такого змісту: "3. Суддею вищого спеціалізованого суду може бути громадянин України, не молодший тридцяти років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менш як сім років, в тому числі не менш як п'ять років на посаді судді". У зв'язку з цим частини третю-шосту вважати відповідно части­нами четвертою-сьомою; у частині четвертій слова "за юридичною спеціальністю" заміни­ти словами "у галузі права"; у частині шостій слова "арбітражних" і "законами України "Про Конституційний Суд", "Про арбітражний суд" замінити відповідно словами "господарських" і "законами України "Про Конституцій­ний Суд України", "Про господарські суди". 5.  У статті 8: у частині четвертій слова "кваліфікаційними комісіями суддів за­гальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, кваліфікаційними комісіями суддів арбітражних судів, військових судів та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України" замінити словами "відповідними кваліфікаційними комісіями суддів"; у частині восьмій слова "та арбітражних судів" замінити слова­ми "Суду України". 6. Статтю 9 викласти у такій редакції:  

"Стаття 9. Обрання (призначення) суддів

1. Судді Конституційного Суду України призначаються Прези­дентом України, Верховною Радою України та з'їздом суддів Украї­ни відповідно до Конституції України та Закону України "Про Кон­ституційний Суд України".

2. Судді судів загальної юрисдикції обираються Верховною Ра­дою України безстроково. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються на посаду судді строком на п'ять років Пре­зидентом України".

3.  У статті 10: у абзаці першому частини першої слово "обраний" замінити сло­вом "призначений"; частину другу викласти у такій редакції: "Присяга судді складається перед Президентом України".  

4.  У статті 11: абзац другий частини першої після слів "їх обрання" доповнити словом "(призначення)"; у частині другій слова "і регіонального" виключити; у частині третій слова "Республіки Крим" замінити словами "Ав­тономної Республіки Крим".  

5.  У частині першій статті 12 слово "законодавством" замінити словом "законом".  

6.  У статті 13: у частині четвертій слова "з санкції Генерального прокурора Ук­раїни за наявності порушеної кримінальної справи" замінити слова­ми "за вмотивованим рішенням суду"; частини п'яту і шосту замінити однією частиною такого змісту: "5. Кримінальна справа щодо судді Конституційного Суду Ук­раїни та будь-якого суду загальної юрисдикції розглядається у першій інстанції апеляційним судом". У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною шостою.  

7.  У статті 15: частину першу викласти у такій редакції: "1. Суддя звільняється з посади органом, що його обрав або при­значив, у разі:  

1)   закінчення строку, на який його обрано чи призначено;

2)   досягнення суддею шістдесяти п'яти років;

3)  неможливості виконувати свої повноваження за станом здоро- в'я;  

4)   порушення суддею вимог щодо несумісності;

5)   порушення суддею присяги;

6)   набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;  

7)   припинення його громадянства;

8)   визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;  

9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з поса­ди за власним бажанням. Повноваження судді припиняються у разі його смерті"; у частині другій слова "голові Ради, до компетенції якої належить обрання судді" замінити словами "орган, який призначив або обрав суддю"; у частині третій слова "або голови Ради, до компетенції якої на­лежить обрання судді" замінити словами "органу, який призначив або обрав суддю".

7. У статті 25 слова "загальних, арбітражних та військових судів" і "арбітражного" замінити відповідно словами "місцевих та апеля- ційних судів" і "спеціалізованого".  

8. У статті 32: абзац четвертий частини першої виключити; доповнити частиною третьою такого змісту: "3. За наслідками дисциплінарного провадження відповідна ква­ліфікаційна комісія суддів може прийняти рішення про направлення рекомендації до Вищої ради юстиції для вирішення питання про вне­сення подання про звільнення судді з посади".  

9.  У статті 33 слова "Головою Вищого арбітражного суду Ук­раїни та їх заступниками, Головою Верховного Суду Республіки Крим, головами обласних, Київського і Севастопольського міських судів, головами арбітражних судів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, головами військових судів регіонів та Військо­во-Морських Сил" замінити словами "головами вищих спеціалізо­ваних чи апеляційних судів".  

10.  У абзаці третьому частини першої статті 34 слова "і регіональ­ного" виключити.  

11. Частину п'яту статті 35 викласти у такій редакції: "5. Рішення кваліфікаційної комісії суддів про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів апеляційних та місцевих судів може бути оскаржено до Вищої ради юстиції протягом десяти днів з дня вручення копії рішення комісії".  

12. Статтю 37 виключити.  

13.  У частині п'ятій статті 39 слова "Республіки Крим, обласної, Київської чи Севастопольської міської комісії" замінити словами "місцевих та апеляційних судів".  

14.  У частині другій статті 41 слова "Раду, що обрала" замінити словами "орган, що призначив чи обрав".  

15.  Доповнити частину четверту статті 43 після абзацу другого новим абзацом такого змісту: "До стажу роботи, що дає судді Конституційного Суду України право на відставку, виплату вихідної допомоги та отримання щомі­сячного довічного грошового утримання зараховується також стаж іншої практичної, наукової, педагогічної роботи за фахом та стаж державної служби без додержання умови наявності десятирічного стажу роботи на посаді судді". У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами четвертим і п'ятим.  

16.  У статті 44: у частині другій слова "та Голови Вищого арбітражного суду України" виключити, а слова "їх окладів" замінити словами "його окладу"; у частині шостій слова "загальних та арбітражних судів" заміни­ти словами "судів загальної юрисдикції"; у частині сьомій слова "Вищого арбітражного суду України" за­мінити словами "вищого спеціалізованого суду"; у частинах одинадцятій і дванадцятій слова "Президією Верхов­ної Ради України" замінити словами "Кабінетом Міністрів Украї­ни". II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України                                                                 Л. КУЧМА

м. Київ

21 червня 2001 року N 2534-Ш


» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz