onli-films.at.ua
Суббота, 17.08.2019, 22:05
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про органи суддівського самоврядування" Верховна Рада України постановляє

: I. Внести до Закону України "Про органи суддівського самовря­дування" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 22, ст. 138) такі зміни:
1. Статтю 1 після частини першої доповнити новими частинами такого змісту: "
2. Суддівським самоврядуванням є колективне вирішення про­фесійними суддями питань внутрішньої діяльності судів.
3.   До питань внутрішньої діяльності судів належать: організацій­не і кадрове забезпечення судів, матеріально-технічне, фінансове за­безпечення функціонування судів та діяльності суддів, соціальний захист і побутове забезпечення суддів та членів їх сімей та інші пи­тання, які не пов'язані із здійсненням правосуддя. Рішення із зазна­чених питань органами суддівського самоврядування приймаються в межах бюджетного фінансування та відповідно до чинного зако­нодавства.
4.   Порядок здійснення суддівського самоврядування визначаєть­ся Конституцією України, цим та іншими законами України, регла­ментом і положеннями, що приймаються з'їздом суддів України, кон­ференціями або зборами суддів". У зв'язку з цим частину другу вважати частиною п'ятою, виклав­ши її у такій редакції: "
5. Суддівське самоврядування здійснюється через конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарсь­ких судів), конференцію суддів військових судів, конференцію суддів господарських судів, збори суддів вищих спеціалізованих судів, збо­ри суддів Верховного Суду України, з'їзд суддів України".
6.  Частину першу статті 2 після слова "визначається" доповнити словами "Конституцією України".  
7.   Статтю 3 доповнити абзацом такого змісту: "здійснення контролю за організацією діяльності судів".  
8.   У статті 4: у назві і тексті слова "загальних судів Республіки Крим, облас­тей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апе­ляційних судів"; пункт 3 викласти у такій редакції: "3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність за­конів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлу­мачення Конституції України та законів України"; у пункті 6 слова "судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім господарських і військових судів)".  
9.  Пункт 3 статті 5 викласти в такій редакції: "3) звертаються до Верховного Суду України з пропозиціями щодо звернення до Конституційного Суду України про відповідність за­конів та інших правових актів Конституції України, офіційне тлу­мачення Конституції України та законів України".  
10.   У пункті 3 статті 6 слова "і пленумом" виключити.  
11.   У статті 7: у назві слова "загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім військових і господарських судів)"; частину першу викласти у такій редакції: "1. Конференції суддів місцевих та апеляційних судів (крім військо­вих та господарських судів) в Автономній Республіці Крим, облас­тях, містах Києві та Севастополі скликаються не рідше одного разу на рік за рішенням голови відповідного апеляційного суду"; у частинах другій і третій слова "загальних судів" виключити, слова "відповідно президією Верховного Суду Республіки Крим, президіями обласних, Київського та Севастопольського міських судів" замінити словами "головами відповідних апеляційних судів", а слова "загальних судів Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів)".  
12. У статті 10: у частині першій слово "колегії" замінити словом "палати"; у частині другій слова "арбітражних судів Республіки Крим, об­ластей, міст Києва та Севастополя" замінити словами "місцевих гос­подарських судів".  
13. Назву та частини першу і другу статті 11 викласти в такій ре- дакції:

"Стаття 11. Повноважність конференцій суддів
1.   Учасниками конференцій суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севасто­полі є всі судді місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адмініст­ративно-територіальної одиниці. 2.   Конференції суддів місцевих та апеляційних судів є повноваж­ними, якщо в їх роботі бере участь не менше двох третин загальної кількості суддів місцевих та апеляційних судів (крім військових та господарських судів), які знаходяться в межах відповідної адмініст­ративно-територіальної одиниці". 10.  Частину першу статті 12 викласти у такій редакції: "1. Конференції місцевих та апеляційних судів відкриває голова відповідного апеляційного суду". 11.  Статтю 13 викласти у такій редакції:

"Стаття 13. Ради суддів місцевих та апеляційних судів в Авто­номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, військових та господарських судів
1.  Конференції суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі обирають відповідні ради суддів. Конференції суддів військових судів, конфе­ренції господарських судів обирають відповідно раду суддів військо­вих судів, раду суддів господарських судів. Кількісний склад рад виз­начається конференціями. 2.  Ради суддів зі свого складу обирають голову і секретаря. Голо­ви і заступники голів судів не можуть бути головами рад суддів. 3.  У період між конференціями рада суддів організовує виконан­ня рішень конференції, а також вирішує питання про скликання по­зачергової конференції суддів". 12.  У статті 14: у назві, частинах першій і другій слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду"; у частині третій слова "або про внесення в порядку законодавчої ініціативи подання до Верховної Ради України про зміни до законо­давства чи про тлумачення законів" виключити. 13.  У частині другій статті 15: у пункті 1 слова "загальних судів" замінити словами "судів за­гальної юрисдикції (крім господарських і військових судів)"; доповнити частину пунктом 11 такого змісту: обирає за пропозицією делегатів з'їзду членів Вищої ради юстиції, суддів Конституційного Суду України"; у пункті 3 слова "пленумом Вищого арбітражного суду України" виключити; пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункт 7 вважати пунктом 6. 14.  У статті 16: у частинах другій, третій та четвертій слова "Вищого арбітражно­го суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду"; у частині четвертій слова "загальних судів України" замінити словами "судів загальної юрисдикції". 15.  Частину першу статті 17 викласти в такій редакції: "1. Делегати на з'їзд суддів України обираються за нормою пред­ставництва один делегат від шести суддів господарських та військо­вих судів та один делегат від десяти суддів інших судів загальної юрисдикції". 16.  У частині першій статті 19 слова "Вищого арбітражного суду України" замінити словами "вищого спеціалізованого суду". 17.  У статті 21: друге, третє речення частини першої і частину другу виключити; доповнити статтю після частини першої новими частинами та­кого змісту: "2. Рада суддів України із свого складу відкритим голосуванням обирає голову, заступника голови, секретаря і президію. 3.   Повноваження та порядок роботи Ради суддів України визна­чається цим та іншими законами України, положенням про неї, яке затверджується з'їздом суддів України. 4.   Рада суддів України в період між з'їздами вирішує питання, віднесені до повноважень органів суддівського самоврядування, організує і контролює виконання рішень з'їзду та підзвітна йому. 5.  Рада суддів України: 1)   вирішує питання, пов'язані з кадровим, фінансовим та матері­ально-технічним забезпеченням судів, соціальним захистом і побу­товим забезпеченням суддів та членів їх сімей; 2)   здійснює контроль за організацією діяльності судів загальної юрисдикції; 3)   приймає інші рішення з питань, віднесених до компетенції органів суддівського самоврядування". У зв'язку з цим частину третю вважати частиною шостою. 18.  У статті 22: частину першу викласти у такій редакції: "1. Матеріально-технічне, фінансове, інформаційне забезпечення роботи конференцій та рад суддів місцевих та апеляційних судів, кон­ференцій і рад суддів військових та господарських судів покладаєть­ся відповідно на голів відповідних апеляційних судів, Голову Верхов­ного Суду України, Голову Вищого господарського суду України"; у частині другій слова "Голову Вищого арбітражного суду" за­мінити словами "голів вищих спеціалізованих судів". 19.  У тексті Закону слова "Республіки Крим", "державної вико- навчої влади", "арбітражний", "арбітражних", "арбітражного" за- мінити відповідно словами "Автономної Республіки Крим", "вико- навчоївлади","господарський","господарських","господарського".
II. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2.  До приведення законів України та інших нормативно-право­вих актів у відповідність з цим Законом вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону. 3.  З набранням чинності цим Законом ради суддів загальних судів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, рада суддів арбітражних судів, рада суддів військових судів і Рада суддів Украї­ни до закінчення строку їх повноважень здійснюють повноваження відповідно рад суддів місцевих та апеляційних судів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, ради суддів господарських судів, ради суддів військових судів та Ради суддів України.

Президент України                                                                 Л. КУЧМА

м. Київ

21 червня 2001 року N 2535-Ш

 


» Поиск
» Статистика

18.205.176.100

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz