onli-films.at.ua
Среда, 21.08.2019, 15:35
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

ЗАСОБИ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ

Технічні засоби збирання криміналістичної інформації застосо­вують як знаряддя праці співробітники правоохоронних органів. У криміналістиці розглядаються лише деякі з них:
•      технічні засоби попереднього слідства (засоби слідчого);
•      комплекти криміналістичної та оперативної техніки, які засто­совують органи дізнання та оперативні працівники;
•      технічні засоби експертного дослідження матеріальних дже­рел — експертна техніка, техніка спеціаліста;
•      технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів. Технічні засоби попереднього слідства Технічні засоби, які застосовують у попередньому слідстві, часто називають криміналістичною технікою, або технікою слідчого. За їх допомогою виявляють, фіксують, досліджують і демонструють до­кази. Як зазначалось, у криміналістиці застосовують загальні та спе­ціальні технічні засоби. Загальні застосовують усі суб'єкти, які здій­снюють слідчу, дізнавальну, судову та профілактичну діяльність. Спеціальні технічні засоби призначені для застосування в окремих напрямках діяльності, наприклад для співробітників розшуку, інспек­торів ДАІ, служби безпеки, митниці тощо. До загальних технічних засобів належать засоби освітлення, оп­тичні, вимірювання, фіксації, концентрації та обробки криміналіс­тичної інформації. Засоби освітлення (освітлювальна техніка) застосовують для штуч­ного освітлення ділянок місцевості, закритих приміщень, предметів і людей під час судово-слідчої та профілактичної діяльності. Для цьо­го використовують стаціонарні й переносні джерела освітлення побу­тового та спеціального призначення. Нині застосовують переважно прилади та пристрої електричного й газорозрядного освітлення (лам­пи розжарювання, газорозрядні люмінесцентні) — прилади розсіяно­го світла (звичайні лампи без арматури); прилади спрямованого ос­вітлення, що мають арматуру-відбивачі (плоскі, кутові, сферичні, параболічні), — софіти, прожектори, імпульсні лампи-спалахи, пере­носні електричні ліхтарі та ін.; пристрої точкового освітлення, що дають змогу концентрувати світловий пучок. Такі засоби застосову­ють для виявлення маловидимих і невидимих слідів, мікрочасток. За характером спектра випромінювання засоби освітлення поді­ляють на ультрафіолетові, звичайні та інфрачервоні. Джерела ультра­фіолетового випромінювання — це пристрої з ртутними газорозрядни­ми лампами (ПРК-7, ПУФ-5, УФО-4А, СВДШ-250, СВДШ-1000), спеціально виготовлені для криміналістичних досліджень (наприк­лад, УК-1, ОЛД-41, "Таран", "Фотон"). Джерелами інфрачервоних променів є звичайні лампи розжарюван­ня, що мають арматуру й обладнані спеціальними фільтрами. Оптичні засоби. Найпростішими з них є лупи різної кратності збільшення та призначення — дактилоскопічна, вимірювальна, тек­стильна з підсвічуванням для роботи зі слідами, бінокулярна та ін. Кратність збільшення лупи — до 10. Більше, ніж лупи, збільшення мають мікроскопи — біологічні, металографічні, порівняльні, люмі­несцентні, поляризаційні, вимірювальні та стереоскопічні. У криміна­лістиці найчастіше застосовують звичайні оптичні мікроскопи, що мають коефіцієнт збільшення до 2000, а також спеціальні, виготов­лені для криміналістичних досліджень, зокрема мікроскоп порівняль­ний криміналістичний МСК-1. У криміналістичній практиці застосовують такі засоби вимірювання (вимірювальну техніку): для довжини — масштабні лінійки, складні метри, рулетки, штангенциркулі, мікрометри та ін.; для кутів — транспортир, кутомір, кутомірні сітки та ін.; для площ — лупи, мет­ричні сітки; для об'єму рідких тіл — мензурки, міри; для маси тіла — ваги різних класів, важки; для пружності тіл — твердоміри та мано­метри. Наприклад, у валізі інспектора ДАІ є шинні манометри для визначення тиску в балонах шин. Засоби фіксації — це прилади, апаратура, технічні комплекти, ма­теріали, за допомогою яких можна зафіксувати на матеріальному но­сії джерела інформації, скопіювати, змоделювати та законсервувати їх. Щоб законсервувати, тобто зберегти від пошкодження та знищен­ня, наприклад, слід взуття, достатньо накрити його коробкою, закрі­пити розчином перхлорвінілової смоли, лаком для волосся чи розчи­ном силікатного клею у воді. Слід можна зафіксувати також за допо­могою фотозйомки, відеозапису, з об'ємних слідів можна виготовити зліпок, а поверхневі зафарбовані сліди скопіювати на дактилоплівку, силіконову плівку, липку плівку скотч, зрештою, на фотоплівку чи фотопапір. Таким чином, засобами фіксації можна вважати багато предметів і матеріалів. Процедура фіксації потребує застосування за­собів освітлення, вимірювання, копіювання та моделювання, навіть опису сліду у протоколі (це спосіб фіксації матеріального джерела). Засоби концентрації та обробки криміналістичної інформації. Проблеми збирання та концентрації інформації про злочини виник­ли ще за часів зародження криміналістики — досвід минулого вико­ристовувався для пізнання теперішнього. Засобами концентрації стали обліки й картотеки різних слідів злочинів, осіб, які раніше вчи­нили злочини, колекції засобів вчинення злочинів і предметів з їх слі­дами. Усе це створило базу для кримінальної реєстрації і криміна­лістичних обліків. З початком комп'ютеризації правоохоронної діяльності та проце­су кримінального судочинства виникли нові засоби збирання, збері­гання та обробки інформації. Комплекти криміналістичної та оперативної техніки До криміналістичної та оперативної техніки належать засоби по­льової криміналістики, тобто апаратура, пристрої, матеріали та при­ладдя, які застосовують безпосередньо слідчі прокуратури, органи внутрішніх справ, працівники органів дізнання на етапі порушення кримінальної справи і здійснення попереднього слідства. Комплекти криміналістичної техніки найчастіше конструюють за суб'єктом і видом його діяльності. Для слідчого в органах прокура­тури раніше існували два види комплектів: портфель і валіза слідчо­го. Нині портфель знято з виробництва, а валіза морально застаріла. У валізі слідчого розміщено техніку, що забезпечує виявлення, фік­сацію і найпростіше попереднє дослідження слідів на місці події. Без­посередньо в комплекті технічні засоби поділяють за видами діяль­ності: фотографічні; для вимірювання, складання планів і схем; робо­ти зі слідами; пошукові; допоміжні. Засоби фотографічної фіксації та дослідження, як правило, роз­міщуються поза технічним комплектом в окремій сумці, валізі. До цих засобів належать фотокамера, змінні об'єктиви, імпульсна елект­ронна лампа-спалах, подовжувальні кільця, штатив-струбцина, фо­тоекспонометр, видошукач, світлофільтри та приладдя. У валізі слідчого містяться найпростіші вимірювальні засоби: мас­штабна лінійка, рулетка (іноді дві — велика і мала), транспортир або кутомір, трикутник, штангенциркуль, вимірювальна (текстильна) лупа, компас, планшет, візирна лінійка та письмове приладдя. У відділі роботи зі слідами міститься техніка для виявлення слідів пальців рук — магнітні та волосяні пензлики (щіточки), кольорові магнітні порошки, засоби хімічного виявлення слідів (нінгідрин, алок-сан); засоби дактилоскопування — дактиловалик, друкарська фарба, пластинка для розкачування фарби, дактилограф; засоби та матері­али копіювання і моделювання слідів — дактилоплівка (світла і тем­на), липкі стрічки — замінники дактилоплівки (скотч, лейкоплас­тир), фотоплівка, фотопапір; засоби для роботи зі слідами ніг і транс­порту — гіпс, ємкість для приготування гіпсового розчину, шпатель (іноді столова ложка), 10 м мотузки, лак для волосся, перхлорвініло­ва смола; приладдя і речовини для роботи з біологічними об'єкта­ми — плямами крові, потожировою речовиною. До пошукової техніки належать щупи (щуп-спиця і щуп з різними насадками для взяття проб з глибини до 1 м) і магнітний підйомник. Допоміжними засобами є інструменти, запозичені з різних сфер професійного застосування — пасатижі, склоріз, викрутка, склад­ний ніж, рукоятка з набором інструментів, ножівкове полотно, но­жиці. У валізу прокурора-криміналіста входить більший набір технічних засобів, що дає змогу не тільки працювати зі слідами в польових умо­вах, а й здійснювати найпростіші попередні дослідження джерел ін­формації, наприклад люмінесцентний аналіз за допомогою джерела ультрафіолетового випромінювання ОЛД-41, відновлювати зафар­бовані аніліновими барвниками тексти, спостерігати в темряві за до­помогою приладу нічного бачення, диференціювати речовини. Наба­гато більше у цій валізі пошукових засобів — металошукач, прилад для виявлення схованих трупів (газовий аналізатор), магнітний шу­кач, індикатор напруги, трал для обслідування водоймищ, речовини для виявлення невидимих слідів крові та потожирових виділень (роз­чин люміналу), а також копіюючих засобів. Нині оснащення прокурора-криміналіста складається з окремих комплектів відео- та звукотехніки, засобів складання суб'єктивних портретів, копіювальної та електронно-обчислювальної техніки (пер­сональних комп'ютерів). У розпорядженні прокурора-криміналіста є стаціонарна фото­графічна та пересувна криміналістична лабораторія (ПКЛ), укомп­лектована різноманітними засобами збирання джерел інформації — від засобів зв'язку до допоміжних інструментів. Така лабораторія, як правило, має вісім відділів: засоби електрообладнання, що забез­печують автономне живлення засобів освітлення (прожекторів), ра­діостанції та іншої техніки; засоби зв'язку та сигналізації; прилади і засоби виявлення, фіксації, вилучення та попереднього досліджен­ня речових джерел; фототехніка й фотолабораторія; відділ відео- та звукозапису; копіювальна техніка (друкарська машинка, ксерокс); протипожежні засоби та інструменти; санітарні та інші технічні за­соби. Салон ПКЛ має два відсіки: для виконання слідчих дій, наприк­лад допиту, і лабораторний, де здійснюють попереднє дослідження доказів на місці їх виявлення. За допомогою сучасних засобів зв'яз­ку можна оперативно передавати інформацію, робити запити в бан­ки даних, зв'язуватися з різними підрозділами, що взаємодіють з ор­ганами попереднього слідства. Технічні засоби експертного дослідження матеріальних джерел Зафіксована в матеріальному джерелі інформація не завжди оче­видна, а її ознаки часто неможливо виявити попереднім досліджен­ням за допомогою комплекту технічних засобів слідчого. У цьому разі вилучені речові джерела досліджують за допомогою судової ек­спертизи — як правило, у стаціонарних умовах із застосуванням спеціальних технічних засобів. Така техніка запозичена з різних га­лузей науки і техніки та скомпонована в лабораторні комплекти. Так, експертно-криміналістичні підрозділи органів внутрішніх справ України мають спеціальні базові лабораторії певного профілю: дослідження матеріалів, речових виробів; біологічних, автотехніч-них, вибухово-технічних, балістичних досліджень; дослідження хар­чових продуктів. У науково-дослідних експертно-криміналістичних центрах Управ­ління Міністерства внутрішніх справ України діють лабораторії (гру­пи), де сконцентровано експертну техніку для дактилоскопічних, трасологічних і балістичних досліджень, техніко-криміналістичного дослідження документів, рукописних текстів, холодної зброї, зовніш­нього вигляду та рис обличчя. Розрізняють таку експертну техніку: лабораторну, вимірювальну, освітлювальну, відтворення зображень, мікроскопічну, акустичну, дослідження мікрооб'єктів і запаху, автоматизації та комп'ютери­зації. Лабораторна техніка є допоміжним засобом дослідження об'єктів різного класу. До неї належать хімічний посуд, засоби пакування та зберігання, пінцети, лупи, штативи, джерела енергії, комплекти інструментів (наприклад, слюсарних, столярних), засоби нагрівання й моделювання тощо. Вимірювальна техніка експертних лабораторій значно відрізняєть­ся від засобів вимірювання, які входять до комплектів. За допомогою цих приладів вимірюють різні фізичні тіла в будь-якому агрегатному стані. Так, для складних і точних вимірювань твердих тіл застосову­ють великий інструментальний мікроскоп БІМ-1 та інші моделі, для виявлення й вимірювання газоподібних об'єктів — газові аналізато­ри, наприклад трубку Мохова — Шинкаренка, пристрій "Джміль", детектор РД-1, "Експрес-тест Ф-2" та ін. Для вимірювання порожнин застосовують кронциркулі, нутроміри, каліброметри, шаблони, для вимірювання температур — термометри, термопари, пірометри та ін. Засоби освітлення. Крім люмінесцентних ламп і ламп розжарюван­ня в лабораторіях широко представлені джерела ультрафіолетового, рентгенівського, інфрачервоного та лазерного випромінювання. Засоби відтворення зображення. Відтворення досліджуваного об'єкта, його ознак і результатів дослідження є найважливішою ста­дією експертного дослідження. Отримати зображення можна різними методами за допомогою майже всіх ділянок електромагнітного спек­тра — від космічних променів до радіохвиль. У криміналістичних лабораторіях застосовують техніку для отримання зображень у рент­генівській, ультрафіолетовій, видимій та інфрачервоній ділянках спектра. Мікроскопічна техніка. У криміналістичних лабораторіях найча­стіше застосовують стереоскопічні мікроскопи МБС різних моделей, біологічні, люмінесцентні, вимірювальні та для порівняння — МС-51 і спеціальний криміналістичний МСК-1 (мікроскоп порівняльний криміналістичний). Більшість складних мікроскопів з'єднані з фото-чи кінокамерою, телевізійною системою, що фіксує зображення. У простих мікроскопах отримане зображення фіксується фотоапара­том за допомогою спеціальних мікрофотонасадок МФН-1, МФН-2, МФН-5 та інших пристроїв. Акустична техніка у фоноскопічних лабораторіях компонується у вигляді автоматизованого робочого місця експерта (АРМЕ), до якого входять пристрої візуалізації фонограми, персональний ком­п'ютер, спектроаналізатор, синтезатор мови. Засоби дослідження мікрочастинок і запаху — це оптичні прилади і мікроінструменти, лупи, мікропіпетки, пінцети, люмінесцентні дже­рела світла, вимірювальні прилади, а також комплекти, спеціально виготовлені для роботи з мікрооб'єктами на місці події та в кабінеті слідчого. Для дослідження слідів запаху застосовують фізичні та хі­мічні методи і відповідні засоби. На місці події використовують одо-рологічні валізи і найпростіші засоби роботи зі слідами запаху. Засоби комп'ютеризації та автоматизації потрапили до експерт­них лабораторій у середині XX ст. і істотно вплинули на роботу екс­перта, звільнивши його від рутинної роботи, насамперед від оброб­ки кількісних показників приладів під час вимірювання властивостей і ознак об'єктів. За допомогою комп'ютерної техніки формують інди­відуальні та галузеві банки даних, довідкову інформацію, методику дослідження конкретного об'єкта. Зрештою, програмні засоби умож­ливили автоматичне формування висновків експерта під час дослід­ження. За допомогою нових програм можна обчислювати випадкові помилки і надавати експерту інформацію для прийняття оціночних рішень. Технічні засоби криміналістичної профілактики злочинів Профілактика злочинів як особливий вид діяльності полягає в усуненні чи нейтралізації причин і умов, які призводять до правопо­рушення, а також у здійсненні попереджувального впливу на осіб, які мають схильність до вчинення злочину. На думку більшості авторів, криміналістична профілактика має стати окремим розділом криміналістики, причому до неї повинні на­лежати не всі методи й засоби попередження, а тільки криміналіс­тичні. Вивчення судово-слідчої практики свідчить, що у процесі по­передження, розкриття і розслідування злочинів застосовують опера­тивну, криміналістичну та спеціальну техніку. Тому засоби й методи криміналістичної профілактики доцільно класифікувати за видами профілактичних завдань:
•     технічні засоби й методи для виявлення фактів, які сприяли вчи­ненню чи приховуванню злочинів — техніка спеціаліста, по­мічника слідчого, а також технічні комплекти криміналістичної й оперативної техніки; засоби й методи експертного досліджен­ня; прийоми й методи непроцесуального застосування криміна­лістичної та оперативної техніки;
•     технічні засоби і методи захисту об'єктів від злочинних пося­гань (наприклад, засоби охоронної сигналізації); для перешкод-ження вчинення злочину (захисні заходи у вигляді нових захис­них сіток, реквізитів, особливого паперу, специфічних правил заповнення документів і певних засобів письма, наприклад фар­би, які застосовують за рекомендаціями криміналістів для за­хисних сіток на окремих документах, що дає змогу швидко ви­являти травлення);
•     технічні засоби, що створюють умови для виникнення на місці вчинення злочину додаткових слідів (наприклад, рук), звуку, запаху. У спеціальній і оперативній техніці є особливі пристрої, що називаються "пастками", торкання до яких залишає на одя­зі, тілі злочинця, руках і засобах вчинення злочину невидимі сліди, які виявляють спеціальними засобами, наприклад ультра­фіолетовими променями, радіометрами тощо;  
•     технічні засоби й методи отримання інформації про злочини, що готуються. Це спеціальна техніка, яку органи дізнання застосо­вують під час оперативно-розшукової діяльності, наприклад за­соби негласного документування злочинної діяльності фото­зйомкою, відеозаписом, зняття інформації з лінії зв'язку тощо;
•     технічні засоби й методи активного психологічного впливу на осіб, схильних до вчинення правопорушень, наприклад вста­новлення спостережних телевізійних систем у місцях скупчення людей (на вокзалах, в універсамах, універмагах, на дорогах).
» Поиск
» Статистика

18.206.15.215

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2019Конструктор сайтов - uCoz