onli-films.at.ua
Воскресенье, 23.02.2020, 14:29
» Меню сайта
» Правознавство
1.ПРИНЦИПИ І МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.НОТАРІАТ В УКРАЇНІ

3.КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

4.КРИМІНАЛІСТИКА

5.ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

6."МАЛА" СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ

7.ОБЩАЯ И КРИМИНАЛЬНАЯ СЕКСОЛОГИЯ

8.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

9.АНГЛІЙСЬКА МОВА ДЛЯ ЮРИСТІВ ENGLISH FOR LAW STUDENTS

10.СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

11.КРИМІНОЛОГІЯ

12.ЖИТЛОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

13.СУДОВА РЕФОРМА В УКРАЇНІ: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

14.ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

15.ЮРИДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ

16.МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

17.ЗАКОН УКРАЇНИ Про місцеве самоврядування в Україні

18.ТРУДОВІ СПОРИ

СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Укладач В. П. Марчук Навчальний посібник


Словничок як навчальний посібник складено на допомогу студентам юридичних факультетів для кра­щого засвоєння ними найуживаніших юридичних термінів. У словнику розкривається зміст основних наукових понять і правових категорій, тобто понятій­ний апарат, що розробляється в межах загальної теорії держави і права та галузевими юридичними науками.

Для зручності поняття і категорії подаються за алфавітом.


 СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО СЛОВНИЧОК ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ


А

Абсолютна монархія — форма правління, у якій верховна влада зосереджена одноосо­бово в руках глави держави (монарха).

Автономія — право самостійного управлін­ня, розв'язання державних питань певною ча­стиною держави, яке закріплене у загально­державній конституції та правових актах автономної одиниці.

Авторське право — цивільно-правовий інститут, що являє собою систему юридичних норм, які регулюють немайнові і майнові пра­вовідносини, пов'язані зі створенням і вико­ристанням наукових винаходів, творів літера­тури та мистецтва.

Адвокатура — добровільне об'єднання громадян, які займаються адвокатською діяльністю. Метою об'єднання є надання юридичної допомоги фізичним та юридич­ним особам, консультування з правових пи­тань, складання скарг, довідок, заяв та інших документів правового характеру, представ­ництво в суді, арбітражі та інших державних органах по цивільних справах і справах з ад­міністративних правопорушень, участь у по­передньому слідстві і суді з кримінальних справ у якості захисника, представника по­терпілого, цивільного позивача чи цивільно­го відповідача (ст. 1 Закону України "Про ад­вокатуру").

Адміністративний арешт — короткочасне позбавлення волі правопорушника, пов'яза­не з примусовим утриманням його упродовж встановленого законом часу у спеціальних приміщеннях органів внутрішніх справ.

Адміністративна відповідальність — вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміні­стративний проступок, певного заходу — адміністративного стягнення.

Адміністративне правопорушення (просту­пок) — протиправна, винна (умисна або нео­бережна) дія чи бездіяльність, що посягає на державний або громадський порядок, влас­ність, права і свободи громадян, встановле­ний порядок управління, і за яку законодав­ством передбачено адміністративну відпо­відальність (ст. 9 КАП).

Адміністративно-попереджувальні заходи — дії державних органів, спрямовані на попе­редження правопорушень, ухилень від вико­нання юридичних чи інших обов'язків, за­безпечення суспільної безпеки.

Акти громадянського стану — факти на­родження, смерті, одруження, розірвання шлюбу, усиновлення, встановлення батьків­ства, а також зміни імені, по-батькові та прізвища (ст. 1 Закону "Про органи реєст­рації актів громадянського стану").

Акціонерне товариство — комерційне, фінансове чи виробниче об' єднання, що має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов' язаннями ли­ше майном товариства (ст. 24 Закону України "Про господарські товариства").

Алібі — (від лат. аїШ — де-небудь в іншо­му місці) — доказ невинності особи в злочині, оскільки вона в момент його вчинення пере­бувала в іншому місці. Обов'язки перевірки алібі лежать на слідчих органах, прокуратурі

і суді.

Аліменти — грошове утримання, яке у встановлених законом випадках одні особи зобов'язані надавати іншим (в силу шлюбу, доведеного батьківства тощо) у розмірі, пе­редбаченому законом.

Амністія — повне або часткове звільнення від покарання та його правових наслідків і по­м' якшення покарання певної категорії осіб, за­суджених судом, припинення порушеного кри­мінального переслідування, а також зняття су­димості з осіб, які відбули покарання або звільнені від покарання. Амністія здійснюється Указом Президента України (ст. 86 КК).

Аналогія закону вирішення конкретної юридичної справи на підставі норми права, яка регулює аналогічний випадок.

Аналогія права застосування загальних принципів права (галузей, інститутів), якщо в законодавстві немає спеціальних або подіб­них норм, розрахованих на врегулювання та­ких же відносин.

Апарат держави система всіх державних органів, які здійснюють її завдання і викону­ють певні функції.

Апартеїд доведена до крайньої межі то­тальна расова дискримінація, яку здійснює державна влада шляхом прийняття та засто­сування законів, розпоряджень та інших офі­ційних методів і засобів.

Арешт (взяття під варту) запобіжний за­хід, що застосовується у справах про злочин, за які законом передбачено покарання у ви­гляді позбавлення волі на строк від одного до шести місяців (ст. 60 КК).

Аристократична республіка республіка, де формальне право брати участь у виборах вищих органів влади належить лише вищим верствам населення.


Б


Бандитизм — організація озброєних груп з метою нападу на державні, громадські уста­нови, підприємства чи на окремих осіб, а та­кож участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі (ст. 257 КК).

Бездіяльність — злочинна, суспільно-не­безпечна, усвідомлена, вольова, пасивна по­ведінка особи, тобто невиконання особою покладеного на неї обов'язку діяти певним чином під загрозою кримінальної відпові­дальності.

Безпосередність судового розгляду полягає в обов'язку суду при розгляді справи особис­то й безпосередньо дослідити всі докази у справі, що розглядається (ст. 257 КПК).

Безпосередня демократія — сукупність форм прямого волевиявлення громадян у пи­таннях державного і суспільного життя; без­посереднє здійснення волі громадян в окре­мих галузях управління державою і суспіль­ством.

Боржник — юридична особа чи громадя­нин, який згідно взятих зобов'язань має вчи­нити на користь іншої сторони — кредито­ра — передбачені попередньою угодою дії (передачу майна, виплату грошей, виконання робіт за домовленістю тощо). У деяких ви­падках боржник за своїм зобов'язанням має утриматися від дій.

Браконьєрство незаконне полювання, яке здійснюється у заборонений час, у недо-зволених місцях, забороненими методами і способами (ст. 248 КК).

Бродяжництво спосіб паразитичного існування, який полягає у переміщенні протя­гом тривалого часу з одного населеного пун­кту до іншого або в межах одного міста осо­би, що не має постійного місця проживання або залишила його та існує на нетрудові до­ходи.

Бюджет план формування та викорис­тання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органа­ми державної влади, державними установами і організаціями та органами місцевого само­врядування протягом бюджетного періоду.


В


Валютні операції купівля, продаж, обмін чи використання в якості засобу плате­жу або застави іноземної валюти, викорис­тання платіжних документів в іноземній ва­люті, обмін національної грошової одиниці з метою перетворення її вартості на вартість іноземної валюти. В. о. регулюються націо­нальним законодавством і міжнародними до­говорами.

Васалітет — система взаємовідносин між феодалами, за якої сеньйор (більший васал) мав зверхність, що визнавалася феодалом меншим (васалом). Васал мав щодо сеньйора низку військових, майнових, політичних, правових обов'язків.

Верховна Рада — єдиний орган законо­давчої влади в Україні, виразник суверенітету нації.

Вибори — визначений Конституцією Ук­раїни спосіб формування представницьких органів законодавчої влади та самовряду­вання.

Виборча дільниця — встановлене законом формування для проведення виборів, голосу­вання і підрахунку голосів на визначеній те­риторії.

Виборча комісія — встановлений вибор­чим законом орган, що утворюється для організації та проведення виборів депутатів різного рівня в Україні (від Центральної ви­борчої комісії до окружної та дільничної). Склад, порядок роботи та компетенції ви­борчої комісії формуються згідно з вимогами виборчого закону.

Виборчий корпус усі громадяни держа­ви, які користуються виборчим правом.

Виборчий округ встановлене законом формування для проведення виборчої кам­панії. Виборчі округи утворюються Цент­ральною виборчою комісією чи відповідною Радою народних депутатів з урахуванням ад­міністративно-територіальних меж і при­близно рівною кількістю виборців.

Виборче право — система правових норм, що регулюють порядок утворення в Україні органів законодавчої влади, обрання прези­дента, органів місцевого самоврядування та взаємовідносин між виборцями і виборчими органами.

Виборча система система суспільних відносин, що існують у сфері формування складу представницьких органів шляхом ви­борів. Основні види виборчих систем мажоритарна, пропорційна, змішана. Види покарань у кримінальному праві: 1) основне позбавлення волі, виправні роботи без позбавлення волі, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, штраф, громадська дога­на. До військовослужбовців строкової служби може застосовуватися таке покарання як на­правлення до дисциплінарного батальйону.

2) додаткове конфіскація майна, поз­бавлення військового або спеціального зван­ня, позбавлення батьківських прав.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та штраф можуть застосовуватися не лише як основні, а й як додаткові покарання.

Виключне право право, що належить лише певній, визначеній законом фізичній або юридичній особі, у зв'язку з чим виклю­чається можливість здійснення відповідного права будь-ким іншим.

Виконавча влада — організація держав-новладної виконавчо-розпорядчої, підзакон-ної діяльності спеціально створеним апара­том для практичного здійснення завдань дер­жави у господарській, соціально-культурній та адміністративно-політичній галузях.

Виконавець злочину особа, яка безпосе­редньо вчинила злочин.

Виконавчо-розпорядча діяльність діяль­ність органів виконавчої влади, спрямована на реалізацію законів, актів законодавчої влади.

Вимагання — вимога передачі індивіду­ального майна громадян чи права на майно, вчинення будь-яких дій майнового характе­ру під погрозою насильства над потерпілим або його близькими, розголошення відомос­тей, що ганьблять особу чи її близьких, по­шкодження чи знищення їхнього майна (ст. 189 КК).

Вимушений прогул — час, протягом якого працівник не зі своєї вини був позбавлений можливості працювати.

Вина — психічне ставлення суб'єкта права до здійснюваних ним діянь (бездіяльності) та їх наслідків, виражене у формі умислу або необережності.

Виправні роботи — призначаються без позбавлення волі на строк від двох місяців до двох років. Відбуваються відповідно до виро­ку суду за місцем роботи засудженого, або в інших місцях, що визначаються органами, які відають виконанням виправних робіт, але в районі проживання засудженого. Із заробітку засудженого до виправних робіт здійснюють­ся відрахування в дохід держави у розмірі, встановленому вироком суду, але не більше 20 відсотків (ст. 57 КК).

Виправдувальний вирок — постановляєть­ся у випадках, коли не встановлено події зло­чину, якщо в діянні підсудного немає складу злочину або коли не доведена участь підсуд­ного у його вчиненні.

Виправно-трудова колонія — основний вид виправно-трудових установ, де відбува­ють покарання у вигляді позбавлення волі повнолітні засуджені, яким суд визначив відбування покарання у виправно-трудовій колонії конкретного виду режиму.

Випробувальний строк — певний термін, який встановлюється за участю сторін у межах закону при прийнятті на роботу особи з ме­тою перевірки відповідності працівника робо­ті, яка йому доручається. Див. "Попереднє випробування".

Вирок — рішення, винесене судом у ре­зультаті судового розгляду кримінальної справи, яке встановлює винність чи невин­ність підсудного, міру покарання, а також ін­ші правові наслідки визнання винності чи не­винності підсудного.

Вислуга років — тривалість трудової діяльності окремих категорій громадян, зай­нятих на роботах, виконання яких тягне за собою втрату професійної придатності або працездатності до встановленої законом ме­жі, що дає право на пенсію за віком.

Вихідна допомога — грошова сума, яка сплачується у передбачених законодавством випадках в разі припинення трудового дого­вору з незалежних від працівника обставин.

Відкриття спадщини — виникнення спад­кового правовідношення при встановленні певних юридичних фактів (смерть громадя­нина, оголошення особи померлою, внаслі­док безвісної відсутності) (ст. 1220 ЦК).

Військові злочини — передбачені Кримі­нальним кодексом України злочини проти встановленого порядку несення військової служби, вчинені військовослужбовцями, а та­кож військовозобов'язаними під час проход­ження ними дійсної служби, навчальних або перевірочних зборів.

Відповідальність неповнолітніх — встано­влена законодавством України юридична відповідальність молодих людей, які не до-сягли 18 років, за вчинені ними правопору­шення.

Відповідальність цивільна — майнова від­повідальність фізичної чи юридичної особи, що виникає внаслідок її неправомірних дій, невиконання договірних зобов'язань, запо­діяння майнової чи особистої шкоди, а також у випадках позадоговірної відповідальності.

Відпустка — один із видів відпочинку, що надається працівникові на встановлений за­конодавством термін. На час відпустки за працівником зберігаються його місце робо­ти, посада і середньомісячний заробіток.

Відрахування із заробітної плати — гро­шові суми, які вираховуються із заробітної плати у випадках, передбачених трудовим за­конодавством.

Відшкодування збитків — форма цивільної відповідальності за порушення зобов' язань. Відрізняється від поняття "відшкодування шкоди" тим, що в цьому випадку боржник відшкодовує кредиторові збитки, які виникли у разі невиконання або неналежного виконання першим своїх зобов' язань.

Відшкодування шкоди — цивільно-правова відповідальність згідно із зобов'язаннями, що виникли внаслідок заподіяної шкоди (гл. 82

ЦК).

Внутрішній трудовий розпорядок систе­ма врегульованих нормами права відносин, що складаються на конкретному підприємстві в процесі виконання трудових обов' язків.

Втягнення неповнолітніх у злочинну діяль­ність — умисні дії дорослої особи, пов' язані з безпосереднім психічним чи фізичним впли­вом на неповнолітнього, вчинені з метою вик­ликати в нього прагнення взяти участь в одно­му чи кількох злочинах.

Відкликання депутата — передбачений Конституцією та законами України процес дострокового припинення депутатських пов­новажень члена Верховної Ради, органів самоврядування за рішенням більшості ви­борців.

Власність історично зумовлена суспіль­на форма володіння матеріальними та нема­теріальними благами, яка виражає суспільні та виробничі взаємовідносини між людьми в процесі суспільного виробництва, розподілу, обміну та споживання.

Власник громадянин або юридична особа, якому належить право володіння, користування і розпорядження майном у ме­жах, визначених законом.

Володіння фактичне, законне або про­типравне перебування майна у конкретної фізичної або юридичної особи.


» Поиск
» Статистика

3.94.202.172

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

» Карта

free counters
» Форма входа
Copyright MyCorp © 2020Конструктор сайтов - uCoz